Avhandling. Traditionellt används filtrerad bakåtprojektion (FBP) för att rekonstruera bilderna från en datortomograf (DT). Med dagens tillgängliga datorkapacitet finns möjlighet att rekonstruera bilderna med iterativa metoder (IR) i stället. Den nya metoden ger ett annat utseende på bilderna, vilket kan skapa en osäkerhet hos granskaren. Det är därför viktigt att utreda om de nya bilderna ger samma information som de äldre eller kanske till och med mer information.

Det är också en balansgång mellan god diagnostisk information/bildkvalitet och en låg stråldos till patienten. En sänkning av stråldosen medför oftast en sämre bildkvalitet, det vill säga högre brus och sämre kontrast mellan vävnader med liknande täthet (lågkontrastupplösning).

Målet med denna avhandling var att utvärdera IR-metoder för DT och optimera dessa med avseende på bildkvalitet och patientstråldos. Den största utmaningen ligger i undersökningar av hjärna, buk och pediatriska DT-undersökningar, eftersom det krävs god lågkontrast, vilket medför att stråldosen är avgörande. Dessa områden har därför varit fokusområden i avhandlingen. När det gäller barn är det extra viktigt att hålla stråldosen så låg som möjligt utan att äventyra den diagnostiska informationen, med tanke på att barn har en ökad risk för strålningsinducerad cancer.

För att bedöma bildkvaliteten för de olika rekonstruktionsmetoderna vid olika nivåer på stråldos användes bildkvalitetsfantom (objekt för test av bildkvalitet) samt antropomorfa fantom, en sorts modeller av en människa. Bedömningen av bildkvaliteten gjordes med både objektiva mätningar och subjektiva bedömningar. En dossänkning med 32 procent gjordes hos 20 barn som genomgick en DT-undersökning av buken. Bilderna rekonstruerades med den nya IR-tekniken, och resultatet jämfördes med 20 barn som undersökts med standardinställning på både stråldos och rekonstruktionsteknik.

IR-metoderna har olika styrkor och svagheter, och den viktigaste slutsatsen av alla delstudier är att alla leverantörers IR-metoder förbättrar bildkvaliteten jämfört med FBP för samma stråldos. Vid utvärderingen av en modellbaserad IR resulterade det i att det var möjligt att minska snittjockleken på de rekonstruerade bilderna utan att försämra bildkvaliteten. Avhandlingen ledde fram till att bild- och funktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund införde en dossänkning med 32 procent vid undersökning hos DT-buk på barn utan att försämra bildkvaliteten.