Föroreningar i miljön är en välkänd orsak till död i förtid världen över, men får lite uppmärksamhet vid sjukdomsbekämpning och preventivt arbete. Lancet Commission on Pollution and Health tillsattes med syfte att öka medvetenheten. Kommissionen publicerade nyligen en omfattande rapport i Lancet där man sammanfattar de effekter som föroreningar har på både hälsa och ekonomi.

Uppskattningsvis ledde föroreningar år 2015 till 9 miljoner för tidiga dödsfall, visar rapporten. Detta är tre gånger fler dödsfall än av aids, tuberkulos och malaria tillsammans och 15 gånger fler än av krig och annat våld. En majoritet av dessa dödsfall sker i låg- och medelinkomstländer, och barn löper högre risk att drabbas. Föroreningar äventyrar även planetens hälsa, förstör ekosystem och bidrar till klimatförändringar. Förbränning av fossila bränslen och biomassa orsakar till exempel 85 procent av alla partikulära luftföroreningar och är en viktig källa till växthusgaser. Det är positivt att föroreningar i inomhusluft och vatten sakta minskar, men samtidigt ökar mängden luftföroreningar utomhus, markföroreningar och kemiska föroreningar. Mer än 140 000 nya organiska föreningar har framställts sedan 1950. Kemiska föroreningar är ett växande problem där effekterna på människors hälsa fortfarande är dåligt definierade och enligt författarna troligen underskattade.

Föroreningar orsakar enligt rapporten stora kostnader för hälso- och sjukvård, motsvarande 1,7 procent av sjukvårdskostnaderna i höginkomstländer och uppemot 7 procent i de värst förorenade medelinkomstländerna. Trots att mer än 70 procent av de sjukdomar som orsakas av föroreningar är så kallade icke smittsamma sjukdomar, nämns knappt arbete mot föroreningar i handlingsplaner för förebyggande och kontroll av dessa.

Rapporten lyfter fram att förebyggande åtgärder mot föroreningar kan ge stora nettovinster för både hälsa och ekonomi. Till exempel har förbättring av luftkvaliteten i höginkomstländer minskat antalet dödsfall av hjärt–lungsjukdomar och lett till betydande ekonomiska vinster. Författarna trycker även på att strategierna för föroreningskontroll bör exporteras till länder på alla inkomstnivåer.

Avslutningsvis listas förslag på strategier för hur bekämpning av föroreningar kan ske. Ett sådant är att upprätta system för övervakning av föroreningar och deras effekter på hälsan, att satsa mer på forskning inom området samt att integrera föroreningsbekämpning i planeringsprocesser för icke smittsamma sjukdomar.