Egenreferat. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utgörs framför allt av Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Tidigare studier har visat ett lindrigare förlopp när sjukdomen debuterar hos en äldre patient. Med hjälp av data från Patientregistret och Läkemedelsregistret ville vi undersöka om behandling och vårdutnyttjande skiljer sig beroende på ålder vid diagnos. Vi jämförde därför fenotyp och vård vid nydebuterad IBD i Sverige 2006 till 2014 och delade upp gruppen i patienter med debut som barn (<18 år), vuxna (18–59 år) och äldre (≥60 år). Vi jämförde också sjukvårdskonsumtionen hos IBD-patienterna med den hos en matchad jämförelsegrupp ur den generella befolkningen.

Vi fann att patienten var över 60 år vid diagnos i 23 procent av alla nya IBD-fall (totalt 27 834 patienter i alla åldrar) . Incidensen IBD hos äldre var 35/100 000 personår (10 för Crohns sjukdom, 19 för ulcerös kolit, och 5 för oklassificerbar IBD), jämfört med i medeltal 37/100 000 i alla åldersgrupper.

Patienterna med IBD-debut ≥60 år använde mer sjukvård totalt sett, både jämfört med en åldersmatchad befolkning och jämfört med yngre IBD-patienter, men de äldre hade färre öppenvårdstillfällen med IBD som huvuddiagnos. De äldre använde mer kortikosteroider, men i lägre utsträckning biologiska och immunmodulerande läkemedel, än patienter under 60 års ålder. Sambandet gällde även om man jämförde patienter i olika åldrar med samma typ av IBD avseende utbredning i tarmen och sjukdomsbeteende. De äldre hade fler slutenvårdstillfällen med IBD som huvuddiagnos, och de genomgick tarmresektion oftare och tidigare (13 procent efter 5 år), både jämfört med matchade IBD-fria jämförelseindivider och jämfört med yngre IBD-patienter.

Sammanfattningsvis var IBD med debut från 60 års ålder vanligt i Sverige under den studerade tidsperioden, och incidensen var högre än vad som rapporterats från andra länder. Det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper: den relativt höga användningen av steroider, men låga användningen av moderna immunmodulerare och biologiska läkemedel, hos äldre är tankeväckande. Detta skulle kunna bero på antingen underförskrivning till äldre eller korrekt värderande av risker hos äldre multisjuka som redan står på många potenta läkemedel. Vi fann inga bevis för att IBD skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre.