Egenreferat. I Sverige drabbar astma 8 till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Tidigare studier har visat på ett samband mellan astma hos den gravida kvinnan och komplikationer såsom havandeskapsförgiftning och barn med låg födelsevikt. Sedan tidigare vet man att det finns både genetiska faktorer och miljöfaktorer som kan bidra till astmautveckling hos vuxna. Vad man inte studerat tidigare är hur sådana faktorer kan påverka graviditets- och förlossningsutfall hos kvinnor med astma.

I denna registerstudie använde vi oss av Medicinska födelseregistret för att identifiera alla födslar mellan 2001 och 2013. Genom att länka mödrarna med uppgifter om läkemedelsuttag (från Läkemedelsregistret) och diagnoser (Patientregistret) kunde vi identifiera kvinnor med astmaläkemedel och astmadiagnos. Genom att använda oss av Multigenerationsregistret kunde vi därefter identifiera studiedeltagarnas syskon och kusiner som fött barn under studietiden.

I ett första steg beräknades riskerna för graviditets- och förlossningskomplikationer hos kvinnor med astma. Därefter använde vi oss av kusiner och syskon som var diskordanta för exponeringen, det vill säga där ena syskonet eller ena kusinen hade astma och det/den andra inte hade det.

Över en miljon födslar identifierades, och 10,1 procent av de födda barnen hade en moder med astma. 4 procent av alla graviditeter komplicerades av havandeskapsförgiftning. Vid regressionsanalyserna såg vi en ökad risk för bland annat just havandeskapsförgiftning (justerad oddskvot 1,17; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,13–1,21), akut kejsarsnitt (justerad oddskvot 1,24; 95KI 1,2–1,27) och barn små för tiden (justerad oddskvot 1,18; 95KI 1,12–1,23) hos kvinnor med astma. Vid analys av kusin- och syskonkontroller såg vi att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning kvarstod.

Vår slutsats är att den ökade risk för komplikationer under graviditet och förlossning som ses vid astma inte kan förklaras med miljöfaktorer och genetiska faktorer som delas av syskon och kusiner utan astma. Med denna studie [1] har vi visat att astma fortsätter att vara viktig vid utvecklandet av graviditets- och förlossningskomplikationer. I en tidigare studie [2] har vi sett att god astmakontroll under graviditeten kan minska andelen graviditets- och förlossningskomplikationer, och det finns inga anledningar att frångå detta.