Egenreferat. Agranulocytos är en bloddyskrasi som karakteriseras av att de neutrofila granulocyterna sjunker till <0,5 × 109/l. Tillståndet innebär en risk att drabbas av infektioner med en dödlighet på omkring 5 procent. Majoriteten av fallen är läkemedelsorsakade – antingen som en dosberoende cytotoxicitet eller som en immunmedierad reaktion. För några läkemedel som orsakar den senare formen har association med HLA-typ påvisats.

Sulfasalazin (Salazopyrin) är ett läkemedel som utvecklades i Sverige under 1930-talet för behandling av bland annat inflammatorisk led- och tarmsjukdom. Redan 1942 rapporterades läkemedlet orsaka agranulocytos. Biverkningen uppskattas drabba 1 av 2 400 behandlade patienter den första månaden, 1 av 700 den andra månaden och 1 av 11 200 efter mer än tre månaders behandling. 

Swedegene är ett nationellt centrum för forskning om svåra läkemedelsbiverkningar såsom agranulocytos. Fallen identifieras via rapporter om läkemedelsbiverkningar inskickade till Läkemedelsverket, och kontroller utgörs av genotypade individer ur det svenska tvilling­registret. Swedegene har tillsammans med forskargrupper i Tyskland, Frankrike och Spanien undersökt om genetiska skillnader mellan individer kan förklara uppkomsten av agranulocytos. I studien ingick 36 patienter som drabbats av agranulocytos utlöst av sulfasalazin och 5 170 kontrollpersoner.  

Resultatet visade att biverkningen var signifikant associerad med HLA-regionen på kromosom 6. Ytterligare HLA-se­kvensering gjordes på 40 fall respektive 142 behandlade kontroller. Denna analys bekräftade en signifikant association mellan agranulocytos och HLA-typerna HLA-B*08:01 respektive HLA-A*31:01.

I den svenska befolkningen har cirka 22 procent HLA-typen HLA-B*08:01 och cirka 6 procent HLA-A*31:01. Med anledning av fynden i studien föreslår vi HLA-typning av patienter som planeras för behandling med sulfasalazin. Hos bärare av HLA-B*08:01 eller HLA-A*31:01 bör man överväga alternativa behandlingar eller, där detta inte är möjligt, planera för täta kontroller av neutrofila granulocyter under behandlingens tre första månader.