Avhandling. Att motverka åldersrelaterad nedgång i kognitiv funktion och hjärnhälsa är en viktig uppgift för hälso- och sjukvården i dag och i framtiden, med tanke på att befolkningen åldras. I denna avhandling studerades effekterna av 6 månaders aerob träning på hjärnans grå substansstrukturer och dopaminsystem hos en grupp äldre. 58 friska personer (64–78 år) som inte tränade regelbundet inkluderades i studien. Hälften utförde konditionsträning i grupp, 3 dagar i veckan under 6 månader. Målet var att träna på 80 procent av sin egen maxpuls. Kontrollgruppen utförde cirkelträning i grupp med övningar för styrka, balans och smidighet, men med en begränsad effekt på syreupptagningsförmågan. Före och efter interventionen mättes kognitiva funktioner (till exempel minne, exekutiva funktioner, mental snabbhet) och hjärnan avbildades med MR- och PET-undersökning.

Resultaten visade att en god syreupptagningsförmåga var förknippad med tjockare hjärnbark i dorsolaterala prefrontalkortex, som är viktigt för kognitiva funktioner, särskilt de exekutiva funktionerna. Likaså hade individer med en god syreupptagningsförmåga fler tillgängliga dopaminreceptorer i striatum, en struktur i hjärnan viktig för motorik, kognitiv funktion och diverse limbiska funktioner.

Förändringar i syreupptagningsförmågan över 6 månader var förknippade med en relativ ökning av volymen på hippocampus, som ofta krymper vid alzheimer och andra demenssjukdomar. Även dopaminsystemet påverkades: där dopaminnivåerna i striatum tycktes öka hos de individer som ökat sin syreupptagningsförmåga mest.

Den kognitiva funktionen påverkades också av träning. De individer som utförde konditionsträning hade en generell förbättring i kognitiv funktion efter 6 månader, snarare än specifikt för någon enskild kognitiv funktion. En sannolik tolkning är att de neurala tillväxtfaktorerna och förändringar i hjärnans kemi som sker till följd av träning tar sig olika uttryck beroende på en individs kognitiva stimulans i vardagen. Därmed kan man förvänta sig stora individuella skillnader i typ av funktion som påverkas.

Slutsatsen av avhandlingen är att träning med högre intensitet som påverkar syreupptagningsförmågan är särskilt gynnsam för att positivt påverka hjärnhälsa och kognitiv förmåga hos äldre. Ett gott råd till denna grupp kan därmed vara att utföra konditionsträning i den mån de klarar av. Vidare kan de ökade dopaminnivåerna också ha direkt betydelse vid Parkinsons sjukdom, där djurmodeller tidigare visat positiva effekter av konditionsträning.