Egenreferat. Det är välkänt att alfastreptokocker kan orsaka infektiös endokardit (IE), och eftersom detta är ett tillstånd som kräver särskild behandling är det viktigt att diagnosen inte missas. Diagnostiken, transesofageal ekokardiografi (TEE), är dock resurskrävande, obehaglig för patienten och finns inte på alla sjukhus. Syftet med den aktuella studien var att utveckla ett poängsystem till hjälp att avgöra om en patient med alfastreptokockbakteriemi behöver genomgå TEE.

Vi granskade journaler för alla vuxna patienter i Skåne med alfastreptokocker i blodet under en 18-månadersperiod. Patienterna klassificerades efter om de uppfyllde Dukes kriterier för IE eller inte. 26 patienter med IE och 197 patienter utan IE jämfördes avseende olika kliniska och mikrobiologiska variabler. Typen av alfastreptokock visade sig vara viktig för IE-risken. S mutans, S sanguinis och S bovis var förknippade med hög risk för IE, medan S anginosus var förknippad med låg risk.

Andra faktorer förenade med ökad risk för IE var förekomst av klaffel eller blåsljud, flera positiva blododlingar, monomikrobiell bakteriemi, symtomduration på minst en vecka och samhällsförvärvad infektion. Dessa variabler användes för att bilda poängsystemet HANDOC (en akronym för de ingående variablerna, som gav en poäng styck). Med en brytpunkt på 3 eller fler poäng av 6 möjliga hade HANDOC en sensitivitet på 100 procent och specificitet på 73 procent att skilja mellan fall av IE och fall utan IE.

HANDOC validerades i en ny patientkohort bestående av patienter med alfastreptokockbakteriemi från en annan 18-månadersperiod. I denna kohort hade HANDOC (brytpunkt 3 poäng eller fler) en sensitivitet på 100 procent och specificitet på 76 procent.

En svaghet i studien är den retrospektiva designen, som medförde att alla patienter inte hade genomgått TEE, varför fall av IE kan ha missats. Extern validering och prospektiv utvärdering av HANDOC kommer att behövas.

Resultaten tyder på att HANDOC kan användas för att identifiera patienter med alfastreptokockbakteriemi med så låg risk för IE att undersökning med TEE inte är nödvändig. Våra resultat visar också att förbättrad mikrobiologisk artbestämning kan tillföra viktig information om hur patienter bäst ska utredas och behandlas.