Egenreferat. Varje år vårdas runt 8 000 personer inneliggande minst ett dygn för självmordsförsök (avsiktlig självdestruktiv handling eller skadehändelse med oklar avsikt). Ungefär 1 200 personer begår suicid och ytterligare cirka 200 avlider i skadehändelser med oklar avsikt. Flera av dem som avlider i suicid gör det i unga år, med många förlorade år som följd. Vi har studerat förväntad återstående medellivslängd för personer som begår ett första självmordsförsök [1].

Vi har följt 185 000 personer som under 1970–2010 vårdats inneliggande för sitt första självmordsförsök, enligt vad som är rapporterat till Patientregistret. Uppföljningen startade 3 månader efter självmordsförsöket för att säkerställa att patienterna överlevt det initiala skedet. Återstående medellivslängd i Sveriges befolkning 2001–2010 har använts som jämförelse. Dödsdatum och orsaksspecifik dödsorsak har hämtats från Dödsorsaksregistret [2]. För dem som gjort ett självmordsförsök och fortfarande var vid liv någon gång under perioden 2001–2010 har köns- och åldersspecifika dödsrisker beräknats. Sedan har dessa applicerats på en fiktiv kohort av personer som gör självmordsförsök, enligt den metod som används för att beräkna återstående medellivslängd i befolkningen.

Resultaten visar att 20-åriga män som gjort ett första självmordsförsök har 18 år kortare förväntad återstående medellivslängd än den övriga befolkningen, medan 20-åriga kvinnor som försökt ta sitt liv förväntas leva 11 år kortare. För 50-åringar som gjort ett första självmordsförsök är den förväntade medellivslängden runt 10 år kortare för män och 8 år kortare för kvinnor. Om det första självmordsförsöket sker först i 70-årsåldern är den förväntade återstående medellivslängden cirka 4 år kortare för både män och kvinnor. För personer 42 år och äldre som gjorde sitt försök 2001–2010 står suicid för cirka 20 procent av dödsorsakerna, men endast för cirka 4 procent bland dem som gjort sitt försök 20–30 år tidigare.

Självmord är självklart mycket vanligare i denna utsatta patientgrupp än i normalbefolkningen. Dock visar vår fördjupade analys av specifika dödsorsaker att överdödligheten till stor del beror på icke-psykiska sjukdomar och inte huvudsakligen på förtida död i suicid. Den kraftigt förkortade återstående medellivslängden för unga med självmordsförsök belyser en ojämlikhet i vården där patienter inom psykiatrin inte verkar få den vård som de behöver.