Egenreferat. Det är väl känt att alkoholberoende ökar risken för död i förtid. Den ökade risken är framför allt förenad med manligt kön, högre ålder och arbetslöshet. En ytterligare bidragande faktor kan vara den så kallade Taq1A-polymorfin som är lokaliserad i ANKK1-genen, närliggande till genen för dopamin D2-receptorn. Vi har i en tidigare uppföljningsstudie över 10 år funnit ökad dödlighet bland alkoholberoende personer som var bärare av A1-allelen i Taq1A-polymorfin.

I föreliggande studie gjordes en 18-årsuppföljning av 375 svårt alkoholberoende patienter som 1997 var inlagda för behandling av alkoholabstinens. Data inhämtades via Patientregistret och Dödsorsaksregistret. I samband med inläggningen 1997 gjordes bestämning av Taq1A-polymorfin.

Varannan patient hade avlidit 18 år senare, och medellivslängden för de avlidna var 58 år. Detta kan jämföras med en medelålder på 82 år för normalbefolkningen. Resultaten visade att faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen alla bidrog signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd.

Studien visar således att A1-allelen är en riskfaktor hos alkoholberoende för död i förtid av lika stor betydelse som de kända riskfaktorerna ålder och kön. Det är dock fortfarande oklart hur A1-allelen bidrar till den förkortade livslängden. Tidigare forskning talar för att A1-allelen sannolikt är associerad med färre dopamin D2-receptorer och därmed ger upphov till försvagad dopaminerg funktion i CNS. En möjlig hypotes är att A1-allelen bidrar till en högre alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador, och därmed också till förtida död.