Egenreferat. Den vanligaste orsaken till allvarliga infektioner hos nyfödda är grupp B-streptokocker (GBS). Bakterierna överförs från mor till barn vid förlossningen och kan orsaka lunginflammation, sepsis och meningit. En nationell inventering 1997–2001 visade att drygt 1 av 1 000 barn drabbades. Vid sepsis var dödligheten 7,5 procent. En expertgrupp föreslog en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax (IAP) till kvinnan under förlossningen (Fakta 1), en rekommendation som publicerades av Socialstyrelsen 2008 [1].

Den aktuella studien [2] värderar förekomsten av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker i Sverige under perioden 3 år före och 3 år efter rekommendationen. Data för barn med infektion sammanställdes från flera olika register, och journaler från förlossning och neonatalvård analyserades. 227 barn hade verifierad sepsis och 168 barn klinisk sepsis/pneumoni under 6-årsperioden (0,6 per 1 000). Hos kvinnor med minst 1 riskfaktor vid förlossningen halverades antalet barn med infektion under den senare perioden i jämförelse med den förra (oddskvot 0,47; 95 procents konfidensintervall 0,35–0,64). I fall där ingen riskfaktor förelåg skedde ingen minskning. Dödligheten var strax under 5 procent och det var ingen skillnad mellan perioderna. Studien visade också att följsamheten till rekommendationen kan förbättras.

Det finns olika strategier för att förebygga neonatal infektion. Ett alternativ är IAP till alla födande som är koloniserade med grupp B-streptokocker vaginalt/rektalt. I Sverige bär omkring 30 procent av kvinnorna grupp B-streptokocker. IAP till alla som är koloniserade skulle således exponera en mycket stor del av de födande kvinnorna och deras barn för antibiotika. Möjligheten att förutsäga kolonisering vid förlossningen vid konventionell odling i slutet av graviditeten (vecka 35–37) är också osäker. Riskbaserad IAP minskar exponering för antibiotika men missar infektion där ingen riskfaktor föreligger, i denna studie omkring 40 procent av fallen. Den incidens som förelåg under den sista 3-årsperioden är jämförbar med effektiviteten då IAP ges till samtliga koloniserade kvinnor.

En förbättrad följsamhet till rekommendationen skulle kunna minska förekomsten av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker ytterligare. Studien ger också grund för en fortsatt diskussion om eventuellt behov av att ändra den nuvarande vägledningen. Exempelvis kan en ny, PCR-baserad snabbmetod för att påvisa kolonisering vid förlossningen möjliggöra en profylaxstrategi som med bibehållen effektivitet minskar exponeringen för antibiotika.

Fakta 1. Rekommendation om intrapartal antibiotikaprofylax (IAP)

Intravenösa antibiotika intrapartalt ges till kvinnor med minst en av följande riskfaktorer:

  • graviditetslängd < 37 fullgångna veckor
  • långvarig vattenavgång ≥ 18 timmar
  • feber intra partum ≥ 38 °C
  • grupp B-streptokocker i urinen påvisade under aktuell graviditet
  • tidigare barn med tidigt debuterande neonatal infektion med grupp B-streptokocker.