I den brittiska satsningen IAPT (Improving access to psychological therapies) är syftet att kraftigt öka tillgänglighet till evidensbaserad och strukturerad (manualiserad) psykologisk behandling vid depression och ångestsyndrom samt att öppet redovisa resultat. IAPT startade 2008. Närmare en miljon individer får årligen en diagnostisk bedömning inom IAPT. Drygt hälften går vidare till behandling, vanligen KBT. Alla behandlingar inom IAPT måste följa riktlinjer från brittiska NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Över 200 sjukvårdsområden inom hela England medverkar och resultat redovisas öppet från respektive sjukvårdsområde.

I en rapport från IAPT [1] redovisas process- och resultatdata från perioden 2014–2016 med en täckningsgrad kring 98 procent. Författarnas huvudresultat är att system för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Detta ska ses mot bakgrund av det fokus på behandlingsutveckling som hittills dominerat, utan att behandlingens organisatoriska sammanhang beaktats tillräckligt. IAPT redovisar bland annat fem domäner av betydelse för behandlingsresultat. Diagnostisk tydlighet, antal behandlingstillfällen och andel av vårdsökande som erbjöds behandling var positivt associerade med bättre utfall. Längre väntetid till behandlingsstart och antal missade behandlingstillfällen korrelerade i stället negativt med behandlingsresultat. Återkoppling av behandlingsresultaten till vårdenheterna, med öppna jämförelser, förbättrade resultaten överlag under mätperioden.

Författarna framhåller att strukturerad evidensbaserad behandling validerad av NICE i kombination med öppet redovisade resultat efter systematiska mätningar med hög täckningsgrad, med arbetssätt enligt IAPT, har ett stort värde. Den öppna redovisningen och statistisk bearbetning av data ger också underlag för återkoppling angående specifika organisatoriska aspekter som är viktiga i det systematiska förbättringsarbetet. Det är sedan tidigare redovisat hur tillgänglighet till evidensbaserad och effektiv psykologisk behandling kraftigt ökat som ett resultat av IAPT.

I Sverige har en mindre systematisk redovisning, fast begränsad till en vårdenhet, exemplifierat värdet av mätningar av process och resultat för hållbara förbättringar vid strukturerad psykologisk behandling i form av internet-KBT [2]. Sammantaget föreligger uppenbart värde av öppna resultatredovisningar för psykoterapi med enhetliga utfallsmått.