Egenreferat. Det är välkänt att konsumtion av alkohol ökar risken för att drabbas av skrumplever. Det är mer oklart hur mycket alkohol man kan dricka utan att öka sin risk för skrumplever. Rekommendationerna för säker alkoholkonsumtion varierar globalt, men en nivå som rekommenderas i många länder är max 30 gram ren alkohol per dag för män och 20 gram per dag för kvinnor. Ett glas vin (12,5 ml) innehåller 12 gram alkohol.

Vi använde data om alkoholkonsumtion hos drygt 43 000 män som genomgick mönstring år 1969–1970. Kohorten är länkad till nationella register, och vi identifierade alla incidenta fall av skrumplever eller tillstånd associerade till detta, inklusive ascites, esofagusvaricer, leversvikt och levercancer. Coxregression användes för att estimera riskkvoter för utveckling av svår leversjukdom. Vi justerade den statistiska modellen för möjliga förväxlingsfaktorer för utveckling av leversjukdom, inklusive BMI, rökning, användning av narkotika samt testresultat för kognitiv och kardiovaskulär kapacitet.

Medelintag av alkohol vid tidpunkt för mönstringen var 9 gram per dag. Under en uppföljningstid på i snitt 38 år, motsvarande 1,6 miljoner personår, registrerades 383 unika fall av svår leversjukdom (0,9 procent av kohorten). Risken för svår leversjukdom ökade med ett dos–responssamband för ökad alkoholkonsumtion (riskkvot 1,02 per gram alkohol per dag, 95 procents konfidensintervall 1,01–1,02, P < 0,001). Vi fann inget som talade för en tröskeleffekt. I den ojusterade modellen var risken att utveckla svår leversjukdom signifikant ökad vid en alkoholkonsumtion motsvarande 6 gram per dag, medan risken i den fullt justerade modellen blev signifikant ökad vid 30 gram per dag.

Vår konklusion är att alkoholkonsumtion hos män mätt i sena tonåren är associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. Nuvarande gränser för en säker alkoholkonsumtion behöver möjligen revideras.