Egenreferat. Tidigare studier har visat att en kvinna som nyligen fött barn har en tydligt minskad risk för suicid, vilket har tolkats som att det finns en skyddande effekt av barnafödande. Vi studerade suicid under post partum-perioden i nationella populationsregister med syfte att beräkna risken för suicid och undersöka faktorer relaterade till suicid, som psykisk sjukdom och självskada.

Vi använde en fall–kontrolldesign och utgick från alla kvinnor som fött barn i Sverige 1974–2009. De mödrar som dött i suicid under denna tidsperiod utgjorde fall (n = 1 786); kontroller var åldersmatchade mödrar som inte dött i suicid. Suicidrisken beräknades med närhet i tid till förlossning (< 1 år) som förklarande variabel. Det första året post partum var associerat med en svagt skyddande effekt, riskkvot 0,80 (95 procents konfidensintervall 0,66–0,96). En förklaring till vårt annorlunda resultat, med bara svagt skyddande effekt, kan vara att vi valde att jämföra med andra mödrar, medan tidigare studier valt att jämföra med kvinnor i befolkningen oavsett om de fött barn eller inte. De har därmed inte tagit hänsyn till eventuella biologiska och psykologiska skillnader mellan kvinnor som får barn och kvinnor som inte får det.

I ett andra steg studerade vi de mödrar som dog i suicid första året efter förlossningen (n = 145). Hos dessa fann vi en lägre utbildningsnivå och en högre andel födda utanför Sverige. Psykisk sjukdom som krävt inneliggande vård det senaste året var vanligare. Psykotisk sjukdom, affektiv sjukdom och substansbrukssyndrom var de vanligaste psykiska sjukdomarna. Tidigare självskada hos modern visade sig också relatera till suicid första året efter förlossning.

Vi kunde inte bekräfta det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning. I denna studie sågs bara en svagt skyddande effekt. De allmänna riskfaktorerna för suicid, som psykisk sjukdom och tidigare självskada, är tillämpliga i den kliniska bedömningen av suicidrisk under första tiden efter förlossning.