Egenreferat. Milieu Interieur är ett projekt som syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar vårt immunförsvar och hur de interagerar. Inom ramen för projektet har vi samlat in flödescytometridata, demografiska och kliniska variabler samt genotypdata från 1 000 friska fransmän.

Sammanlagt 166 immunparametrar undersöktes, varav 76 var cellnivåer och 87 var uttrycksnivåer av membranproteiner. Av de 166 kom 91 från det adaptiva och 75 från det ospecifika immunförsvaret. Totalt 39 icke-genetiska faktorer undersöktes också, exempelvis ålder, kön, rökning, socioekonomisk status och serostatus för cytomegalovirus (CMV). Vi har även undersökt 5,7 miljoner enbaspolymorfier.

Av miljöfaktorerna sågs en bred påverkan på immunförsvaret av ålder, kön, CMV-status och rökning. Störst effekt av ålder observerades på antalet naiva CD8+-celler, som minskade med 3,6 procent per år. Vi observerade i genomsnitt 50 procent fler MAIT-celler hos kvinnor än hos män. MAIT-celler är T-celler som deltar i det ospecifika immunförsvaret och har kopplats till autoimmuna sjukdomar. CMV-seropositivitet gav kraftigt ökade antal av differentierade T-celler. Slutligen hade rökare i genomsnitt runt 40 procent fler regulatoriska T-celler än icke-rökare.

15 lokus med effekt på 42 immunparametrar hittades. Vi såg att genetiska faktorer förklarade mer av variationen i parametrar från det ospecifika än från det adaptiva immunförsvaret. Många av de lokus vi hittade har tidigare förknippats med autoimmuna sjukdomar.

Sammantaget visar studien att olika delar av immunförsvaret påverkades av olika faktorer. Ålder och cytomegalovirus vred fördelningen inom T-celler från naiva till inflammatoriska parametrar. Kön påverkade MAIT-celler, en observation som kan ge en ledtråd till könsskillnader i autoimmunitet. Genetiska faktorer påverkade främst det ospecifika immunförsvaret, kanske en mekanism för variation i avsaknad av somatisk rekombination.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Bland andra A Urrutia, C Green och M L Albert är anställda av Genentech, en del av Rochegruppen.