Avhandling. Det finns växande belägg för att livsstilsfaktorer kan påverka fortplantningsförmågan, men effekterna av livsstil kan variera beroende på individuella orsaker och omständigheter. Att kunna ge vetenskapligt underbyggd rådgivning till personer som planerar en graviditet och hjälpa dem att aktivt göra nödvändiga livsstilsförändringar är ett viktigt första steg för att förbättra deras chans till graviditet och att få ett friskt barn. Det övergripande syftet med detta projekt var att undersöka i vilken utsträckning kvinnor följer rekommendationerna om livsstilsförändringar under den tid som de försöker att bli gravida och under tidig graviditet. Vi ville även studera effekten av livsstilsriskfaktorer på behandlingsresultat för subfertila kvinnor.

Både gravida (n = 3 389) från 153 mödrahälsovårdsmottagningar och icke-gravida subfertila kvinnor (n = 468) från 10 fertilitetsmottagningar i mellersta Sverige inkluderades. Resultat från delstudie I visade att 74 procent av kvinnorna skattade sina graviditeter som ganska eller mycket välplanerade. Trots detta tog endast en tredjedel av alla gravida kvinnor folsyra en månad före befruktningen, 17 procent använde tobak dagligen och 11 procent drack alkohol varje vecka.

I den subfertila icke-gravida kvinnokohorten använde 13,2 procent av kvinnorna tobak dagligen, 13,6 procent drack mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6 procent konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. Av de subfertila kvinnorna var en tredjedel överviktiga eller obesa. Bland subfertila kvinnor som genomgick sin första IVF-behandlingscykel visade resultaten från studien såväl en oberoende som en kumulativ effekt av rökning och BMI på antalet aspirerade oocyter och på andelen mogna oocyter som samlades vid behandlingen, särskilt bland kvinnor med låg ovarial reserv.

Sammanfattningsvis visade vår studie en hög prevalens av livsstilsvanor med negativa effekter på fertilitet bland kvinnor som försöker att bli gravida. Detta är oroande eftersom de skadliga konsekvenserna av de negativa livsstilsfaktorerna är väletablerade. Dessa negativa livsstilsfaktorer är lätta att upptäcka tidigt för att kunna möjliggöra optimeringen av fertilitetsbehandling och även graviditetsresultat.