Egenreferat. De flesta patienter som sövs utvecklar atelektaser, det vill säga sammanfallna lungavsnitt, som försämrar syresättningen och ökar risken för postoperativa lungkomplikationer.

Regelbundna så kallade rekryteringsmanövrer har föreslagits i syfte att blåsa upp atelektaser, liksom användande av positivt slutexspiratoriskt tryck (PEEP) för att undvika rekollaps. PEEP har länge varit en etablerad del av respiratorbehandling i samband med intensivvård. Effekten på friska lungor har däremot varit otillräckligt studerad. Rekommendationer för användning av PEEP under anestesi är motstridiga. Det beror sannolikt på att tidigare studier undersökt effekter av även andra interventioner samtidigt.

I en randomiserad kontrollerad studie på 24 lungfriska patienter under icke abdominell kirurgi testade vi hypotesen att PEEP som enda intervention skulle vara tillräcklig för att minimera atelektasutvecklingen och bibehålla syresättningen under anestesi. Direkt efter intubation erhöll patienterna antingen ett måttligt PEEP (7–9 cm H2O, beroende på BMI) eller inget PEEP alls. Inga rekryteringsmanövrer användes. Primärt utfallsmått var atelektasyta mätt med datortomografi strax ovan höger diafragmavalv. Bilden togs efter kirurgin men före väckning. Sekundära utfallsmått var syresättning och lungcompliance, ett mått på lungans eftergivlighet.

Studien visade en signifikant skillnad i atelektasyta, median 1,8 procent av total lungarea i PEEP-gruppen mot 4,6 procent i gruppen utan PEEP (95 procents konfidensintervall 1,7–5,7 procentenheter; P = 0,002). Då komprimerad lungvävnad upptar en mindre volym än uppblåst kan ovanstående värden multipliceras med en faktor 4 för att få en uppfattning om mängden sammanfallen lungvävnad i det aktuella lungavsnittet. PEEP-gruppen hade även signifikant bättre syresättning liksom bättre lungcompliance.

Resultatet stödjer generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi. PEEP tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Rekryteringsmanövrer medför risk för komplikationer, till exempel blodtrycksfall, och bör endast utföras när det finns en tydlig misstanke om att atelektaser föreligger trots användning av ett adekvat PEEP.