Egenreferat. Att operera in ventilationsrör i trumhinnan är ett mycket vanligt ingrepp på barn. De huvudsakliga indikationerna är recidiverande mediaotiter och långvarig serös otit med hörselnedsättning. Det finns en uppsjö av kommersiellt tillgängliga rör, olika i form och material, men väldigt få har testats i randomiserade kontrollerade studier.

Målsättningen med denna studie var att identifiera vilket material och vilken form av rör som har bäst funktion och minst risk för komplikationer. Studien är en prospektiv randomiserad studie. 400 barn mellan 1 och 10 år (800 öron) inkluderades. Samtliga opererades vid samma ÖNH-klinik. Fyra olika typer av rör användes: långa Armstrongrör, Donaldsonrör, Shepardrör och »straight tubes«. Dessa representerar fyra specifika kombinationer av material (silikon eller fluoroplast) och form (kort dubbelflänsad eller lång enkelflänsad). Patienterna fick en typ av rör i höger öra och en annan typ i vänster öra.

Uppföljning har skett var tredje månad i 4 år hos öronspecialist som registrerat om röret sitter kvar, eventuella infektionsproblem, om röret står öppet, eventuellt behov av att ta bort röret samt förekomst av kvarvarande trumhinneperforation. Primärt utvärderingsmått är att röret har lämnat trumhinnan.

22 barn exkluderades under operationen. Av de studerade 378 barnen var 63,8 procent pojkar. Medelåldern var 35,3 månader. Korta rör lossnade tidigare än långa rör; riskkvot [RR] 4,84 (95 procents konfidensintervall [95KI] 3,50–6,69, P < 0,001). Långa Armstrongrör (silikon) satt längst. Rörinfektioner drabbade 13,8 procent av patienterna. Silikonrör resulterade i signifikant längre tid till första infektion: RR 1,68 (95KI 1,03–2,76, P = 0,039). Donaldsonrören (silikon) hade den längsta tiden till första infektionen (P = 0,025). Infektioner påverkade inte risken för rören att lossna signifikant (P = 0,879). Inga skillnader hittades vad gäller rörocklusion, behov av rörextraktion eller kvarstående perforation.

Långa rör var i denna studie mindre benägna att lossna tidigt; minst benägenhet hade långa Armstrongrör. Silikonrör hade betydligt längre tid till första infektionen än fluoroplaströr. Donaldsonrör leder till minst infektioner. Infektion påverkar inte signifikant risken för rören att lossna.

Baserat på fynden i studien är det rimligt att rekommendera Armstrongrör om man vill att rören ska sitta en längre tid och Donaldsonrör i de fall man önskar att rören ska sitta en kortare tid. Silikon är alltid att föredra framför plast.