Avhandling. Sjukvården behöver ökad reliabilitet, evidensbasering och samverkan. Standardiserade vårdplaner med generella rekommendationer som fungerar som beslutsstöd i den individuella patientens vård kan vara ett sätt att uppnå detta.

Syftet med denna avhandling var att utveckla kunskap och förståelse kring implementering av standardiserade vårdplaner och teamarbete på svenska intensivvårdsavdelningar (IVA). Alla svenska IVA inkluderades i en kartläggning av standardiserade vårdplaners förekomst och kvalitet, och implementeringsprocessen undersöktes retrospektivt med enkät och intervjuer. Dessutom genomfördes aktionsforskning på en IVA, där vi i realtid med grundad teori undersökte teamarbete och implementering av en standardiserad vårdplan.

Kartläggningens enkät och dokumentanalys visade att 20 procent av de 84 intensivvårdsavdelningarna använde standardiserade vårdplaner och många hade planer/tankar på införande. Kvaliteten på de 56 standardiserade vårdplaner som var i bruk varierade och var ibland bristfällig, med till exempel bristande interprofessionell inriktning och skralt kunskapsunderlag. Implementeringsprocessen påverkades av många samverkande faktorer och främjades bland annat om representanter från alla inblandade yrkeskategorier engagerades. Teamarbetet i den dagliga vården handlade om att balansera ett sammanvävt ansvar. Resultaten tyder på att implementering av standardiserade vårdplaner förtydligar olika yrkeskategoriers roller, underlättar samarbetet samt skapar ökad kunskap, vilket upplevdes förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt ingav en känsla av trygghet.

Avhandlingen visar att det är en utmaning att uppnå evidensbaserad praktik och interprofessionellt samarbete. Trots framsteg finns fortfarande stor förbättringspotential. För ökad användning av standardiserade vårdplaner med god kvalitet behöver tillräckliga resurser säkerställas för utveckling, införande och uppdatering. Det interprofessionella teamarbetet behöver förbättras genom att överbrygga traditionella hierarkiska strukturer såväl i den dagliga vården som i förbättringsarbeten. Vidare behövs nationellt samarbete, funktionella journalsystem och professionellt stöd i implementeringsprocessen av standardiserade vårdplaner.