Egenreferat. Bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation är i dag vanligt förekommande. Metoden innebär att en lambå (deep inferior epigastric perforator, DIEP) fritt transplanteras till bröstet. Vävnadstrauman, till exempel större lambåkirurgi, misstänks kunna aktivera dolda mikrometastaser via bland annat frisättning av tillväxtfaktorer och immunmodulerande faktorer och öka risken för återfall. I den aktuella studien undersöktes denna potentiella riskökning specifikt avseende DIEP-rekonstruktion med det primära utfallsmåttet bröstcancerspecifik överlevnad.

Denna retrospektiva matchade fall–kontrollstudie inkluderade patienter som rekonstruerats med DIEP-lambå på Karolinska universitetssjukhuset åren 1999–2013 (254 fall). Till varje fall matchades upp till 4 kontroller som var opererade med mastektomi utan att ha genomgått bröstrekonstruktion (729 kontroller). Matchning gjordes efter tumörstadium, operationsår och ålder vid bröstcanceroperation och neoadjuvant behandling. Data inhämtades från Nationella bröstcancerregistret och via heltäckande journalgranskning.

Mediantiden till uppföljning efter bröstrekonstruktion var 89 respektive 75 månader för fall och kontroller (P = 0,053). Bröstcancerrecidiv registrerades hos 50 (19,7 procent) av fallen och hos 174 (23,9 procent) av kontrollerna (P = 0,171). Fem års bröstcancerspecifik överlevnad var 92,0 procent för fall och 87,9 procent för kontroller (P = 0,032). Den totala överlevnaden var 91,6 procent respektive 84,7 procent (P < 0,001). Efter justering för tumörkarakteristika och onkologisk behandling kvarstod den signifikanta skillnaden enbart när det gällde total överlevnad. Avseende bröstcancerdöd visade sig enbart högre tumörstadium och positivt axillstatus vara oberoende riskfaktorer.

Patienter med DIEP-bröstrekonstruktion hade i denna studie ingen ökad risk för bröstcancerrecidiv, vilket därmed styrker idén att operationen är säker ur ett återfallsperspektiv/onkologiskt perspektiv och kan fortsätta erbjudas patienter. Den signifikant bättre totala överlevnaden i studiegruppen kan möjligtvis förklaras av att denna patientkategori är selekterad avseende underliggande faktorer såsom komorbiditet och socioekonomiska faktorer, då tidigare studier har antytt att kvinnor med högre socioekonomisk status i högre utsträckning efterfrågar en bröstrekonstruktion.