Egenreferat. Fysisk aktivitet har i systematiska översiktsstudier kopplats till minskad risk för demens. Dessa studier begränsas av att fysisk aktivitet är självrapporterad, vilket gör det oklart om sambandet kan förklaras av social och kognitiv stimulans eller av bättre fysisk kondition. En annan begränsning är att de flesta studiedeltagare är ≥60 år vid baslinjeundersökningen, och att få studier har en uppföljning på >20 år (medel 3–7 år).

Med hjälp av data från Kvinnostudien i Göteborg fanns det tillgång till värden gällande maximal arbetskapacitet på ergometercykel från år 1968 för kvinnor i åldern 38–60 år (n = 191, medelålder 50 år). Dessa kvinnor följdes sedan upp vid sex tillfällen med omfattande neuropsykiatriska undersökningar för att fastställa demensincidens under en 44-årsperiod fram till år 2012.

Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre och medelåldern vid demensdebut cirka 10 år högre för dem med god kondition jämfört med dem med medelgod kondition. Risken var densamma även med hänsyn tagen till förväxlingsfaktorer som blodfetter, inkomst, rökning med mera. Bland den femtedel kvinnor som hade bäst kondition utvecklade 5 procent demens, jämfört med 25 procent i gruppen med medelgod kondition och 32 procent i den femtedel som hade sämst kondition. Bland dem som var tvungna att avbryta testet på submaximal nivå (n = 20), oftast på grund av förändringar i EKG, var demensincidensen 45 procent.

Det finns ett flertal mekanismer som tros kunna ligga bakom sambandet mellan en god kondition och minskad risk för demens, dels indirekta orsaker, såsom lägre blodtryck, men också direkta effekter på strukturer i hjärnan. Eftersom detta var en observationsstudie går det inte att uttala sig om orsak och verkan. Det kan lika gärna vara gynnsamma gener som leder till både en bra hjärthälsa och en bra hjärnhälsa.

Våra fynd visar att god kondition i medelåldern är kopplad till minskad risk för demens. Förbättrad kondition skulle kunna ha en roll i det förebyggande arbetet med att skjuta upp eller förhindra demens.