Egenreferat. Metastatisk bröstcancer har en mycket dålig prognos och är den huvudsakliga anledningen till att cirka 1 400 svenska kvinnor per år dör i bröstcancer. Vanliga lokaler för fjärrmetastaser är till exempel skelett, lever, lunga, hjärna och hud. Trots mycket forskning är kunskapen väldigt begränsad när det gäller metastasernas spridningsvägar och egenskaper och hur de skiljer sig från primärtumören. Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om fjärrmetastasering och vilken roll som lymfkörtelmetastaser i axillen spelar i denna process.

Genom undersökning av registerdata mellan 2000 och 2011 vid Karolinska universitetssjukhusets patologklinik identifierades totalt 20 patienter från vilka operationspreparat från både primärtumör, axillmetastas och fjärrmetastas sparats. Vävnad från samtliga lokaler undersöktes på DNA-nivå med nya generationens sekvensering. Genom klonalitets- och släktskapsanalys karakteriserades sedan spridningsvägarna för bröstcancern hos varje enskild patient.

Våra analyser visade att fjärrmetastaserna var olika primärtumören på genetisk nivå med många nya mutationer. Metastaserna hade ofta spridits linjärt, det vill säga till andra organ, i ett relativt sent stadium av tumörutvecklingen. Men motsatsen förekom också, där det skedde en mycket snabbare spridning av cancerceller från primärtumören. Vi kunde också visa att fjärrmetastaserna inte uppvisade något släktskap med axillmetastaserna. En möjlig förklaring är att fjärrmetastaserna synes spridas direkt hematogent från primärtumören. Axillymfkörtlar har dock fortfarande en prognostisk betydelse.

Ur ett kliniskt perspektiv är fynden viktiga eftersom de kan vägleda oss i fråga om när och var vävnadsprov bör tas från metastaser. Fynden bekräftar tidigare forskning som visar att cancerbehandligen måste individanpassas och baseras på patientens nuvarande tumörsjukdom. Vi hoppas att fynden kan leda till förbättrad behandling av metastatisk sjukdom i framtiden.