Egenreferat. Fästingburen encefalit (TBE) är en infektion med avsevärd morbiditet, neurologiska sekvele och viss mortalitet. TBE-incidensen i Sverige har ökat kraftigt. Under 2017 anmäldes 391 fall, 104 (36 procent) fler än något tidigare år. Ökningen omfattar tidigare kärnområden på Mälaröarna och Stockholms södra skärgård, men nu också Västsverige, vars andel av fallen blivit större. Det finns i dag inga antivirala medel mot TBE-virus (TBEV, genus flavivirus) men två godkända vacciner. TBE-situationen behöver klargöras: TBE-vaccinationer registreras inte, förekomsten av asymtomatiska infektioner är oklar och det finns för närvarande ingen enkel metod för att påvisa skydd efter vaccination.

Vi har tidigare utvecklat ett multiplex-serologiskt test för påvisande och särskiljande av antikroppar mot flavivirus, suspension multiplex immunoassay (SMIA) [1]. Genus flavivirus innefattar bland annat denguevirus, zikavirus, TBEV och gula febern-virus. Syftet med studien var att utveckla en diagnostisk metod som kan skilja på immunsvaret efter infektion och vaccination och skapa en surrogatmarkör för skydd mot TBE. Med SMIA studerades akutprov från 50 TBE-infekterade personer och tre prov från 50 vaccinerade personer. Korsreaktioner mellan flavivirus försvårar TBE-diagnostik vid konventionell monoplexanalys eftersom antikroppar från en tidigare gula febern-vaccination eller denguevirusinfektion kan förvilla. Vår metod, med antigener från olika flavivirus, gjorde det möjligt att skilja korsreaktioner från TBEV-specifika [2].

En TBEV-infektion ger upphov till antikroppar mot både strukturella och icke-strukturella virusproteiner. Vaccinet innehåller avdödade viruspartiklar och ger bara antikroppar mot strukturella virusproteiner. Vi kunde mäta antikroppar mot både strukturella och icke-strukturella TBEV-proteiner separat och alltså skilja immunsvar efter vaccination från dito efter infektion. För bedömning av skyddande antikroppar mot TBEV har neutralisationstest ansetts vara nödvändigt. Vår metod ger liknande information som neutralisationstest via bestämning av TBEV-antikroppsaviditet (bindningsstyrka). Antikroppsaviditeten korrelerade till neutralisationstest-titern, och vi kunde visa att minst tre vaccindoser behövs för att ge högavida antikroppar och en sannolikt skyddande neutralisationstest-titer, tydande på att aviditet kan förutsäga skydd [2].

Vår metod kan nu användas för att studera infektions- och vaccinationsprevalens för förbättrad TBE-diagnostik och för påvisande av sannolikt skydd mot TBE.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Jonas Blomberg har skickat in patentansökningar för diagnostik med SMIA och aviditetsbestämning.