Avhandling. Primär hyperhidros innebär ökad svettning utan bakomliggande sjukdom. Den drabbar många människor och de främsta problemen uppstår i sociala situationer. Mycket är dock hittills okänt om sjukdomen. Syftet med denna avhandling var bland annat att undersöka förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet.

För att undersöka förekomsten av symtom på uttalade svettningar i befolkningen skickades enkäter till 5 000 slumpvis utvalda män och kvinnor i åldern 18–60 år i Sverige. Diagnoskriterierna för primär hyperhidros var lokala, synliga svettningar de senaste 6 månaderna och minst två av dessa underkriterier: ärftlighet för sjukdomen, debut < 25 år, att svettningarna upphörde under natten och att de påverkade vardagen. Bearbetning av svaren visade att primär hyperhidros hade en förekomst på 5,5 procent utan någon skillnad mellan könen. Samtidigt kunde vi visa att primär hyperhidros hade en negativ inverkan på livskvaliteten genom att påverka den psykiska hälsan hos de drabbade.

Tidigare forskning har rapporterat att män med primär hyperhidros söker sjukvård i mindre utsträckning än kvinnor, och därför intervjuade vi 15 män med sjukdomen. Tolkningen av deras berättelser resulterade i temat »att vara fången i en ofräsch kropp«. Vår tolkning av mäns erfarenheter av att leva med primär hyperhidros är att sjukdomen är stigmatiserande och påverkar den psykiska hälsan. Stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården.

En delstudie visade att behandling med botulinumtoxin minskade symtomen och påverkan på vardagen samt ökade livskvaliteten. Behandlingen är effektiv men kostsam.

I en post-hoc-studie på 160 individer med primär hyperhidros undersökte vi livskvaliteten beroende på kroppsdelar där svettningarna förekom. Resultaten tyder på att individer som är drabbade av svettningar i armhålorna och på händerna rapporterar större påverkan på sin vardag än de med svettningar på andra ställen på kroppen.

Våra kvantitativa studier bekräftar fynden i vår kvalitativa studie: primär hyperhidros påverkar främst den psykiska hälsan hos de drabbade individerna. Primär hyperhidros är en folksjukdom, och behandling med botulinumtoxininjektioner har en klar positiv effekt på livskvalitet. Dock borde den skattefinansierade vården prioritera dem som lider av svettningar i armhålorna och händerna.