Egenreferat. Läkemedel mot hypertoni och hyperlipidemi förskrivs under lång tid, ofta livslångt. Men vilka är de långsiktiga effekterna, förutom redan kända positiva effekter på sjuklighet samt biverkningar? Påverkar dessa läkemedel nivåer av biomarkörer som kan användas vid utredning och uppföljning av malignitet, inflammation och hjärt–kärlsjukdom? Det har inte varit känt eftersom storskaliga undersökningar av effekter på molekylär nivå har saknats.

Vi har i denna studie undersökt effekten av 78 läkemedelsgrupper, bland annat läkemedel mot hypertoni och hyperlipidemi, på över 450 proteinbiomarkörer i blodprov från drygt 900 individer och tagit hänsyn till exempelvis genetiska faktorer, livsstil, ålder och kön. Proteinbiomarkörerna är kartlagda med en antikroppsbaserad metod (protein extension assay) i en tvärsnittsstudie med prov insamlade i Norrbotten.

Deltagarna i studien grupperades i användare och icke-användare av läkemedel, och individuella proteinbiomarkörer för hela gruppen justerades med avseende på de faktorer som hade signifikant påverkan på icke-användarna. Våra resultat visar att 20 av läkemedelsgrupperna har statistiskt säkerställda effekter på minst en proteinbiomarkör. Furosemid påverkade nivån av flest markörer, 133 stycken, vilket motsvarar 31 procent av de studerade proteinerna.

Många effekter på proteinmarkörer sågs i delvis oväntade områden. Till exempel påvisades lägre nivåer av myostatin, vilket främjar muskeltillväxt, i samband med intag av ACE-hämmare. Vi visar genom valideringsexperiment att enalapril har en dosberoende reducerande effekt på mRNA-nivåer av myostatin. Tidigare studier har visat bättre rehabilitering hos äldre med fallskador som också tar ACE-hämmare. Våra resultat visar för första gången på en möjlig molekylär koppling.

Tolkningen av studiens resultat begränsas av brist på uppföljningsdata för deltagarna vad gäller sjukdomsrisk, överlevnad eller komplikationer, men understryker behovet av ytterligare forskning om metabola konsekvenser i samband med kronisk medicinering mot flera stora folksjukdomar.