Egenreferat. Varje år genomförs nästan 1,5 miljoner dagkirurgiska ingrepp i Sverige på vuxna personer. Det ställer krav på att patienten förstår och kan följa sjukvårdens hälsoinformation. Det saknas dock vetenskapligt underlag för om det finns samband mellan postoperativ återhämtning och förmågan att förstå information som har med hälsa, sjukdomar och sjukvård att göra, det vill säga hälsolitteracitet.

Vi har studerat relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet hos 704 patienter (59 procent kvinnor och 41 procent män) som genomgick dagkirurgiska ingrepp vid fyra enheter i Sverige mellan oktober 2015 och juli 2016. Medelåldern var 49 år (18–82 år).

Hälsolitteracitet skattades av patienten preoperativt med Swedish functional health literacy scale, postoperativ återhämtning med Swedish web version of quality of recovery och hälsorelaterad livskvalitet med EuroQol VAS och SF-36.

En majoritet (n = 427; 60,6 procent) av patienterna rapporterade tillräcklig hälsolitteracitet, nästan en tredjedel (n = 223; 31,7 procent) problematisk (= svårt att förstå) och 7,7 procent (n = 54) otillräcklig (= mycket svårt att förstå). Patienter med problematisk och otillräcklig hälsolitteracitet hade sämre postoperativ återhämtning (P < 0,001) och lägre hälsorelaterad livskvalitet (P = 0,008) än patienterna med tillräcklig hälsolitteracitet. Resultaten av studien visade att många patienter som blir utskrivna till hemmet efter sin operation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Vi måste därför börja identifiera de patienter som har svårigheter att förstå hälsoinformation och utifrån det anpassa informationen samt följa upp och ge extra stöd.