Egenreferat. Tidigare studier har visat en bättre prognos för patienter som genomgår cancerkirurgi i början av veckan jämfört med dem som opereras i slutet av veckan. Huruvida veckodag för kirurgi påverkar prognosen efter all typ av kirurgi är oklart, exempelvis fann en svensk studie inget samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad efter hjärtoperationer [1]. Om ett samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad existerar, kan det få stora konsekvenser för både patienterna och sjukvården. En förbättrad prognos efter kirurgi skulle kanske kunna åstadkommas genom en omstrukturering av operationsverksamheten.

Vi genomförde en nationell populationsbaserad registerstudie för att undersöka om veckodag för lungkirurgi var associerad med överlevnad hos patienter med lungcancer [2]. Studiepopulationen identifierades ur det svenska kvalitetsregistret för allmän toraxkirurgi (ThoR). Samtliga patienter som opererats på grund av lungcancer och som registrerats i ThoR åren 2009–2015 inkluderades. För att utvärdera en möjlig association mellan överlevnad och veckodag för kirurgi använde vi Cox-regression och justerade för förväxlingsfaktorer såsom ålder, kön, komorbida tillstånd, adjuvant behandling, operationsteknik och patologiskt tumörstadium.

Av 4 528 patienter opererades 1 137 (25 procent), 1 018 (22 procent), 1 001 (22 procent), 889 (20 procent) och 483 (11 procent) på respektive veckodag, räknat från måndag till fredag. Grupperna var jämförbara avseende baslinjekarakteristika såsom ålder, kön och samsjuklighet. Vi fann ingen skillnad i överlevnad relaterad till veckodag för kirurgi vid en 5-årsuppföljning. Riskkvoten (95 procents konfidensintervall) för risk för död av alla orsaker var 0,98 (0,85–1,13), 1,03 (0,89–1,19), 0,99 (0,85–1,15) och 1,04 (0,87–1,25) för respektive veckodag från tisdag till fredag, jämfört med måndag.

Sammanfattningsvis kunde vi inte finna något kliniskt betydelsefullt samband mellan veckodag för kirurgi och överlevnad hos patienter som opereras för lungcancer i Sverige. Resultaten stödjer inte förslag till verksamhetsförändringar som syftar till att förlägga fler lungcanceroperationer i början av arbetsveckan.