Egenreferat. Koffein konsumeras av ett stort antal gravida. Ämnet passerar över moderkakan, och fostrets enzymsystem har inte förmågan att bryta ned det. Den rekommenderade övre gränsen för gravida är i Sverige 300 mg koffein/dag (cirka tre koppar kaffe).

Ett flertal stora observationsstudier har visat ett samband mellan mammans koffeinintag och barnets födelsevikt respektive risk att födas litet för tiden – även vid intag enligt rekommendationen [1]. Enligt hypotesen om fetal programmering har tillväxten under fosterlivet stor betydelse för utveckling av övervikt och hjärt–kärlsjukdom senare i livet. Dessa resultat har i den aktuella studien följts upp genom att studera sambandet mellan mammans koffeinintag och risken för övervikt under barndomen [2].

Studien baseras på 50 943 kvinnor från den norska Mor- och barnstudien, en populationsbaserad prospektiv graviditetskohort med över 108 000 inkluderade barn. De gravida kvinnorna fyllde i flera frågeformulär avseende hälsa och livsstil, bland annat ett validerat »food frequency questionnaire« i graviditetsvecka 22. Data har länkats till Födelseregistret. Koffeinintaget beräknades från olika källor (kaffe, te, energidrycker och choklad). Föräldrarna rapporterade barnens vikt- och längdutveckling mellan 6 veckor och 8 års ålder.

Jämfört med lågt koffeinintag (0–49 mg/d, 46 procent), var ett medelhögt intag (50–199 mg/d, 44 procent), högt intag (200–299 mg/g, 7 procent) och väldigt högt intag (≥300 mg/d, 3 procent) relaterat till ökad tillväxt under första levnadsåret (oddskvot [OR] 1,15, 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,09–1,22; OR 1,30, 95KI 1,16–1,45; OR 1,66, 95KI 1,42–1,93).

Det fanns ett samband mellan koffeinintaget och barnens BMI, och koffeinintaget var relaterat till övervikt vid 3, 5 och 8 års ålder (5, 6 respektive 3 procent ökning vid väldig högt jämfört med lågt koffeinintag).

Då det är en observationsstudie kvarstår möjligheten att fynden förklaras av förväxlingsfaktorer. Flera sensitivitetsanalyser styrker dock att det kan finnas ett kausalt samband. Koffeinintag från olika källor gav liknande resultat, och det fanns heller inget samband mellan pappornas koffeinintag och ökad tillväxt under barndomen.

Studien visar ett samband mellan koffeinintag under graviditet och ökad tillväxt och övervikt under barndomen utan att ett tröskelvärde kunde identifieras. Resultaten styrker gällande rekommendationer om koffeinintag, men om resultaten bekräftas i andra studier kan det bli aktuellt att se över rekommendationerna.