Egenreferat. Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar leder och andra organ. Som hjälp vid diagnostik av sjukdomen analyseras antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA). ACPA kan påvisas i blodet hos ungefär två tredjedelar av alla patienter med reumatisk artrit.

Som grupp utvecklar RA-patienter med ACPA mer ledinflammation med större ledskador än RA-patienter utan ACPA. Vanliga ACPA-test är utformade för att detektera flertalet ACPA oavsett vilket protein de reagerar med, men man vet att olika patienter reagerar med antikroppar mot olika citrullinerade proteiner eller proteinfragment.

När autoantikroppar förenas med motsvarande kroppsegna ämnen bildas immunkomplex, och sådana immunkomplex kan sedan stimulera inflammation. Andra forskargrupper har studerat funktionen av ACPA-innehållande immunkomplex producerade i provrör, men ingen har tidigare påvisat ACPA-innehållande immunkomplex i kroppsvätskor hos patienter med RA.

Vår forskargrupp har här utvecklat en metod för att rena fram immunkomplex från olika kroppsvätskor. I den aktuella studien har vi kombinerat denna metod med att mäta 19 ACPA som reagerar med olika citrullininnehållande proteinfragment. Mätningar har gjorts i serum, ledvätska och i immunkomplex från både serum och ledvätska från 77 patienter med RA. Ingen enskild ACPA-specificitet var generellt mer kopplad till graden av inflammation och ledskada än övriga ACPA. Däremot var antalet olika ACPA-specificiteter som kunde påvisas i immunkomplexen från inflammerade leder associerade med flera olika mått på leddestruktion och inflammation. En bred mix av olika ACPA i immunkomplex i leden var alltså kopplade till höggradig inflammation och ledskada.

Dessa fynd överensstämmer med vad som tidigare visats i två olika försöksdjursmodeller för antikroppsinducerad ledinflammation, där flera olika antikroppar mot samma protein behöver injiceras tillsammans för att skapa inflammation.

Våra fynd stöder misstanken att ACPA kan vara sjukdomsdrivande genom att bilda inflammationsdrivande immunkomplex i lederna hos patienter med reumatoid artrit. Ingen enskild ACPA förefaller vara speciellt viktig. Resultaten talar i stället för att en bred ACPA-repertoar i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit.