Egenreferat. Antalet beställda laboratorieprov ökar både lokalt och globalt. I en jämförelse mellan landsting hade Region Kronoberg (vid studiens genomförande Landstinget Kronoberg) högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år enligt nyckeltal från Nysam. En tänkbar bidragande orsak kunde vara låg kostnadsmedvetenhet, då information om laboratoriets kostnader för analyser inte var publicerad. De beställande enheterna debiterades inte heller, med undantag för samtliga enheter inom vårdvalet. Dessa betalade i tillägg till ett abonnemang 30 procent av analyskostnaden.

Målsättningen med den aktuella studien var att undersöka om ökad kostnadsmedvetenhet, uppnådd genom presentation av prisinformation i samband med beställning av laboratorieprov och leverans av provresultat, kunde minska antalet beställda analyser.

Data extraherades ur ett laboratorieinformationssystem samt ur landstingets datalager. Alla enheter i Kronoberg har samma journalsystem, vilket innebar att samtliga kliniskt kemiska analyser, exklusive de patientnära, på alla enheter ingick i studien. Det är obligatoriskt för alla enheter att sända sina prov till centrallaboratorierna.

Priserna visades efter analysnamnet vid beställning och svar i det elektroniska journalsystemet. Efter ett beslut i landstinget tre månader efter prispresentationen fick beställare inom vårdvalet även betala fullt pris för analyserna.

Prisinformation resulterade i färre beställda prov. Det fanns dock skillnader mellan olika beställargrupper: Slutenvården minskade signifikant antalet analyser, medan ingen signifikant förändring sågs inom vårdvalet. Efter att vårdvalsenheterna fick betala fullt pris för analyserna minskade de privatägda enheterna mängden beställda analyser. De offentligt ägda enheterna påverkades varken av prisinformationen eller kostnadsdebiteringen.

Resultaten visar att prisinformation och kostnadsdebitering kan minska antalet beställda laboratorieprov. Det finns dock skillnader mellan olika beställargrupper. De bakomliggande orsakerna till resultatet kan vara många, till exempel antalet hyrläkare, geografiska faktorer, läkarens erfarenhet, tidspress samt ekonomiska incitament. För att förstå vilka faktorer som har störst betydelse behöver ytterligare studier göras.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna arbetar inom offentligt ägd verksamhet i Region Kronoberg och har fått FoU-medel för studiens genomförande.