Egenreferat. Fetmakirurgi innebär stora förändringar i patienternas liv, men de sociala effekterna har inte undersökts lika väl som hälsovinsterna. Vi har undersökt vad som händer med patienternas parrelationer efter fetmakirurgi i två stora kohorter: Swedish obese subjects (SOS) och Skandinaviska obesitaskirurgiregistret (SOReg). I SOS jämfördes cirka 2 000 fetmakirurgipatienter med matchade kontroller med fetma avseende samboskap och äktenskap. I SOReg jämförs cirka 29 000 fetmakirurgipatienter med den generella populationen avseende juridiskt äktenskap. Uppföljningstiden i SOS är upp till 20 år och i SOReg upp till 7 år.

Patienter som genomgått fetmakirurgi och före kirurgin var singlar blev oftare sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgrupperna (SOS: justerad hazardkvot, aHR = 2,03; SOReg: aHR = 1,35). Detta kan möjligtvis förklaras av att patienterna får förbättrat självförtroende och blir mer socialt aktiva efter kirurgi, vilket är känt sedan tidigare studier.

Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det vanligare med separationer och skilsmässor (SOS: aHR = 1,28, SOReg: aHR = 1,41). Orsakerna till detta är komplexa, men en förklaring kan vara att parterna kan glida isär när den opererade genomför livsstilsförändringar som partnern inte tar efter. Att den opererades självförtroende förbättras kan också göra att det blir lättare att avsluta ett förhållande som man inte trivs med. En majoritet av patienterna är dock kvar i samma förhållande många år efter fetmakirurgi, och tidigare studier visar att de flesta förhållanden stärks eller bibehåller samma nivå efter fetmakirurgi.

Vår studie visar att fetmakirurgi kan förändra parrelationer. När sjukvården är medveten om detta samband kan patienten och dennas partner få information och stöd som kan underlätta tiden efter operationen.