Avhandling. Patienter med cancersjukdomar söker oftast för sina besvär i primärvården. Allmänläkarna är därför de som oftast påbörjar utredning av patienter där symtom eller fynd väcker cancermisstanke och senare resulterar i en cancerdiagnos. Syftet med denna avhandling var att ta reda på hur allmänläkare kan känna igen patienter med tecken på någon av de vanligaste cancersjukdomarna, om det är möjligt att upptäcka cancer i ett tidigt skede samt att utarbeta ett riskvärderingsinstrument för tjock- och ändtarmscancer.

Fyra fall–kontrollstudier med sammanlagt 4 562 cancerpatienter och 17 979 kontrollpatienter utan cancer genomfördes. Vi samlade in uppgifter om alla vuxna patienter i Västra Götalandsregionen som under 2011 diagnostiserades med någon av de vanligaste cancerformerna, däribland tjock- och ändtarmscancer och lungcancer. Uppgifter om bland annat cancerdiagnoser och diagnoskoder hämtades från Cancerregistret samt regionala hälsodatabaser.

Det första delarbetet visade att patienter som senare fick en cancerdiagnos började söka läkare i primärvården mer frekvent än kontrollgruppen 50–100 dagar före sin diagnos. Mer än hälften av patienterna besökte allmänläkare fyra eller fler gånger året innan de fick sin cancerdiagnos. Av dem som sökte läkare ofta, men utan tydliga varningstecken på cancer, sökte många redan de två första gångerna med symtom som visade sig vara associerade med cancer. Dessa symtom kom från en bestämd del av kroppen och tedde sig godartade (delarbete II). Blödning från tarmen kombinerad med diarré, förstoppning, ändrade avföringsvanor eller smärta i buken var de symtom som var starkast förknippade med icke spridd tjock- och ändtarmscancer. Ett riskvärderingsinstrument utarbetades för denna cancer (delarbete III). Icke spridd lungcancer kunde inte identifieras utifrån symtom (delarbete IV).

Avhandlingen visar att det finns sätt att urskilja patienter med misstänkt vanlig cancer. Allmänläkare bör se upprepade symtom, även sådana som ter sig godartade, som ett varningstecken. Det finns olika kombinationer av symtom från mage och tarm som gör att tidig tjock- och ändtarmscancer är möjlig att diagnostisera. Utifrån vår studie kunde vi inte säga att patienter med icke spridd lungcancer kunde kännas igen utifrån typen av symtom.