Egenreferat. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk bronkit påverkar mer än 8 procent av den svenska befolkningen, och varje år dör ca 3 000 patienter i KOL. Dessvärre är dagens metoder för diagnos och behandling otillräckliga och således finns anledning att försöka identifiera nya möjligheter till diagnostik och behandling.

Återkommande infektioner är vanliga och utgör en starkt negativ prognostisk faktor hos patienter med KOL och kronisk bronkit. Hos dessa patienter observeras ofta en kronisk ansamling av neutrofiler i luftvägarna som förvärras vid exacerbationer, även när det saknas tecken på bakomliggande infektion. Medicinering med kortison har ringa effekt i sammanhanget. I tidigare arbeten har vi visat att cytokinet interleukin (IL)-26 frisätts i luftvägar efter exponering för bakteriesubstanser och att IL-26 kan potentiera lokal ansamling av neutrofiler. Andra forskargrupper har visat att IL-26 kan ha en direkt bakterieavdödande effekt.

Den aktuella studien är baserad på bronkoskopi- och sputumprov från fyra studiepopulationer, omfattande friska icke-rökare, rökare utan sjukdom, rökare med KOL och rökare med kronisk bronkit. Proven är insamlade vid universitetssjukhusen i Göteborg, Lund och Stockholm. I studien påvisas tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26-protein (ELISA) i luftvägarna hos vanerökare (aktiva; > 10 paketår) med och utan KOL i jämförelse med friska icke-rökare. Vi påvisar också en ytterligare ökning av IL-26 hos rökare med KOL vid exacerbationer. Dessutom påvisas ökade nivåer av IL-26 hos rökare med kronisk bronkit eller bakteriell kolonisering i luftvägarna och att dessa nivåer in vivo korrelerar till historisk tobaksbelastning (paketår). Därtill visas att IL-26 frisätts av alveolarmakrofager vid exponering för tobaksrök in vitro men att kortvarig exponering för tobaksrök in vivo inte räcker till för att orsaka varaktigt ökade IL-26-nivåer i humana luftvägar. Vi visar även att luftvägsslemhinnans epitelceller in vivo innehåller IL-26 och att denna IL-26-nivå minskar hos vanerökare med KOL. De lokala IL-26-nivåerna i bronkoskopiprov korrelerar positivt till förekomsten av neutrofiler i luftvägarna, i linje med att IL-26 bidrar till ackumulering av dessa immunceller. Slutligen visas att IL-26-nivåerna i bronkoskopiprov korrelerar negativt till lungfunktion hos vanerökare.

Vi tolkar det som att de aktuella resultaten, som visar en ökning av IL-26 hos vanerökare, kan erbjuda möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit.