Egenreferat. Luftföroreningar beräknas varje år orsaka flera tusen dödsfall i Sverige. Evidensen ökar nu för att luftföroreningar även påverkar vår kognitiva förmåga. Möjliga mekanismer är relaterade till systemeffekter av inflammation, oxidativ stress samt till en direkt transport av partiklar till hjärnan. Vi har undersökt om luftföroreningar från vedeldning och avgaser är relaterade till risken att få demens.

Undersökningen gjordes i Betulastudien i Umeå, som är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens hos cirka 3 000 studiepersoner. Demensdiagnosen i Betula är mycket väl validerad. SMHI modellerade koncentrationer av fina partiklar (PM2,5) från vedeldning och trafikavgaser vid bostadsadressen för personerna som var med i Betula. Halterna togs fram inom programmet SCAC med mycket hög noggrannhet. Vi analyserade sedan risken att drabbas av demens kopplad till halten av PM2,5 på bostadsadressen med överlevnadsanalys. Resultaten är justerade för ålder, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion, rökning, kön, kroppsmasseindex och »midja–höftkvot«. Vi har även i en annan analys sett att buller inte påverkar resultaten.

För partiklar från avgaser verkade risken för demens öka i de två högsta kvartilerna jämfört med första kvartilen, i linje med resultat från flera andra studier. För partiklar från vedeldning ökade risken linjärt med ökad exponering med en hazardkvot (HR) på 1,55 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,00–2,41, P = 0,05) för en 1 μg/m3-ökning i PM2,5. För personer som bodde i ett område i den högsta kvartilen och samtidigt hade egen kamin/panna var HR 1,74 (95KI 1,10–2,75, P = 0,018).

Detta är den första studien som visar att utsläpp från vedeldning skulle kunna öka risken för demens i befolkningen. Därför bör resultaten upprepas. Vi vill dock betona att resultaten inte är kontroversiella ur ett vetenskapligt perspektiv, eftersom det är välkänt att 1) vedeldning orsakar hälsofarliga utsläpp, 2) experimentella studier visar att hjärnan kan påverkas av luftföroreningar och 3) evidensen ökar för att luftföroreningar ökar risken för demens.