Egenreferat. Infektioner med hepatit C-virus blir nästan alltid kroniska hos drabbade patienter, och tidigare var det svårt att bota dessa. Nya läkemedel, såsom sofosbuvir och andra direktverkande antivirala läkemedel, har på senare år revolutionerat behandlingen av hepatit C. Nu kan nästan alla patienter bli botade på kort tid och med få biverkningar som följd. Eftersom vi i dag har möjlighet att bota en tidigare kronisk infektion öppnar detta för longitudinella studier kring hur kroniska infektioner påverkar vårt immunförsvar. I den aktuella studien, som genomfördes i samarbete med Medizinische Hochschule Hannover i Tyskland, undersökte vi hur kronisk infektion med hepatit C-virus påverkar immunförsvarets sammansättning med särskilt fokus på NK(natural killer)-celler, en avgörande celltyp i vårt försvar mot virus.

I studien ingick 42 patienter med kronisk hepatit C-infektion som följdes longitudinellt före, under och upp till nästan 2 år efter behandling. Med flödescytometri studerade vi immunsystemets sammansättning och funktion. 

Resultaten visade att immunsystemets övergripande komposition var påverkad vid kronisk hepatit C-infektion med reducerad mångfald som följd. Vi såg också att varje patient hade minskad diversitet i sin unika sammansättning av immunceller, men att diversiteten hos patientgruppen sammantaget varierade i stor utsträckning.

Hos friska kontroller var denna blandning av immunceller däremot mer balanserad, vilket i slutändan ledde till högre diversitet. En andel av de förändringar vi upptäckte kunde kopplas till grad av leverfibros, och dessa normaliserades efter framgångsrik behandling i samband med att leverfunktionen förbättrades. Å andra sidan kvarstod en mängd andra förändringar kring immunsystemets sammansättning långt efter att viruset eliminerats.

Sammanfattningsvis visar vi i denna studie att kronisk infektion med hepatit C-virus leder till en reducerad mångfald inom immunförsvaret och att dessa förändringar är bestående. Detta orsakas sannolikt antingen av den kroniska låggradiga inflammationen som många av dessa patienter har eller mer direkt av påverkan från själva hepatit C-viruset. Flera frågor kvarstår dock att adressera. Bland annat vill vi undersöka konsekvenserna för patienterna på längre sikt, då det kanske kan finnas en risk att de är mindre motståndskraftiga mot infektioner och cancer.