Egenreferat. Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet som uppstår genom ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och omgivningsfaktorer. I den aktuella studien undersöktes huruvida exponering för organiska lösningsmedel påverkar MS-risken [1].

Resultaten baseras på data från en populationsbaserad fall–kontrollstudie med 2 042 incidenta fall och 2 947 matchade kontroller. Logistisk regression användes för att jämföra studiedeltagare med olika HLA-genotyper, rökvanor och exponering för lösningsmedel avseende risk att insjukna i MS.

Ett dos–responssamband påvisades mellan exponering för lösningsmedel och risk för MS på så sätt att sjukdomsrisken stiger med ökande exponering. Kombinationen av organiska lösningsmedel och MS-associerade HLA-gener ökar sjukdomsrisken mer än summan av de olika faktorerna var för sig. En liknande gen–miljöinteraktion har tidigare påvisats mellan rökning och samma riskgener [2].

Vidare uppstår en synergistisk effekt mellan organiska lösningsmedel och rökning bland dem som har en genetisk känslighet i form av MS-associerade HLA-gener. Jämfört med icke-exponerade personer utan riskgener var sjukdomsrisken 30-faldigt ökad för rökare som exponerats för organiska lösningsmedel när de också hade en genetisk känslighet för MS.

Studien visar således en association mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor. En hypotes är att kronisk lungirritation, orsakad av organiska lösningsmedel eller rökning, ger upphov till en immunrespons som slutligen leder till MS, i synnerhet hos personer med en genetisk känslighet för sjukdomen. Personer med MS i släkten bör rekommenderas att avstå rökning, i synnerhet i kombination med exponering för lösningsmedel. Ytterligare forskning krävs för att klarlägga de exakta mekanismerna bakom fynden.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Tomas Olsson har i andra sammanhang fått bidrag och/eller ersättning från Biogen, Genzyme, Novartis och Merck. Lars Alfredsson har tidigare fått ersättning från Teva och Biogene Idec.