Figur 1. En principskiss över enkäterna och deras inbördes relationer.

Egenreferat. Multi-source feedback (MSF) eller 360-gradersbedömning är en internationellt accepterad metod för kompetensvärdering av läkare där medarbetares och patienters bedömning vägs samman med läkarens egen. Det finns ett behov av validerade och anpassade svenska MSF-instrument för kvalitetssäkring av ST-utbildningen i Sverige. Det internationellt mest beprövade instrumentet är engelska General Medical Councils MSF questionnaires (GMCQ), som består av tre enkäter med delvis samma frågor där svaren kan jämföras: självvärderingsenkät, medarbetarenkät och patientenkät (Figur 1). Frågorna handlar bland annat om medicinsk och kommunikativ kompetens samt trovärdighet. 

I två studier beskriver vi validering och anpassning av den svenska versionen av GMCQ. 

Den kvalitativa studien [1] beskriver potentiella användares uppfattningar om en anpassad svensk GMCQ-version, framtagen genom översättning, återöversättning och expertbedömning. Innehållsanalys gjordes av intervjuer med 44 ST-läkare, 29 medarbetare och 28 patienter. Informanterna uppskattade verktygets potential att ge viktig återkoppling i ST-läkarens professionella utveckling. ST-läkarna välkomnade stöd i sitt professionella arbete och självreflektioner. Medarbetarna såg GMCQ som ett kraftfullt bedömningsverktyg som dock måste användas hänsynsfullt för att nå sitt pedagogiska syfte. Patienter uppskattade möjligheten att ge återkoppling anonymt. Tvetydiga frågor och svarsalternativ identifierades, vilket ledde till att många enkätfrågor reviderades i den slutliga svenska versionen.

Den svenska versionens psykometriska egenskaper beskrevs i den andra studien [2]. 

Totalt 752 enkätsvar från 213 ST-läkare, 203 medarbetare och 336 patienter analyserades. Reliabilitet bestämdes genom Cronbachs alfa och validitet genom bekräftande faktoranalys. Cronbachs alfa varierade mellan 0,84 och 0,93. Enligt faktoranalysen kunde medarbetarfrågorna (för ST-läkare och medarbetare) förklaras bäst av fem bakomliggande faktorer: kunskap och färdigheter, attityd och förhållningssätt, reflektion och utveckling, undervisning samt förtroende. Patientfrågorna (för ST-läkare och patienter) förklarades av två faktorer: empati och konsultationsförmåga. 

Den slutliga svenska versionen av MSF för läkare har i våra studier visat sig vara reliabel, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Den finns gratis på https://survey.stforum.se/