Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) innebär en fördröjd allvarlig stressreaktion efter svåra psykiska trauman, som tortyr, krig eller övergrepp, där det råder brist på evidensbaserad behandling att erbjuda. I en aktuell randomiserad non-inferiority-studie jämförs två psykologiska behandlingar av PTSD. Den etablerade metoden CPT (cognitive processing therapy) jämförs med den mer oprövade metoden WET (written exposure therapy). WET går i korthet ut på att i en serie sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text. CPT innebär en anpassad variant av KBT (kognitiv beteendeterapi) som också genomförs i upprepade sessioner.

I den aktuella studien genomfördes WET i fem 40-minuterssessioner medan CPT genomfördes i tolv 60-minuterssessioner, i båda fallen med en veckas intervall. Studiedeltagare rekryterades bland behandlingssökande kvinnor och män i Bostonområdet. 63 personer randomiserades till respektive behandling. Primärt utfallsmått var den DSM-5-baserade symtomskalan CAPS-5; likvärdighet definierades som skillnad i utfall mindre än 10 poäng på CAPS-5-skalan vid 6, 12, 24 respektive 36 veckor efter behandlingsstart. Likvärdiga behandlingsutfall uppmättes vid varje mätpunkt. Sekundära utfallsmått visade att vid vecka 36 uppfyllde endast 39 procent av CPT-behandlade (51/63 bedömda) individer diagnos för PTSD, medan motsvarande andel för WET-behandlade var 48 procent (55/63 bedömda). Det var avsevärt färre avhoppare i WET-gruppen jämfört med CPT-gruppen, 4 respektive 25.

PTSD innebär ett omfattande lidande för den drabbade, både avseende symtom och nedsatt psykosocial funktion. Obehandlad går PTSD inte över och innebär ökad suicidrisk och sannolikt förkortad livslängd även på grund av ökad kroppslig sjuklighet. I svensk sjukvård har KBT-baserade metoder fått ökat genomslag, men tillgängligheten är fortfarande mycket låg, framför allt beroende på brist på utbildade behandlare. WET bör kunna vara ett attraktivt och kostnadseffektivt exponeringsbaserat behandlingsalternativ vid PTSD; för ökad valfrihet. WET är mindre personalintensiv och innebär, till skillnad från CPT, inte krav på patientinsatser mellan sessionerna.