Avhandling. Psykisk ohälsa är en av de största medicinska utmaningarna. Ångest och depression är de vanligaste tillstånden, men även stressrelaterad ohälsa är en dominerande orsak till sjukskrivning, särskilt i Sverige.

I den aktuella avhandlingen undersöktes effekter av psykologisk behandling på psykisk ohälsa och sjukskrivning. En systematisk översikt och metaanalys av 45 internationella studier visade att psykologisk behandling gav en liten men signifikant minskning av sjukskrivningar.

Vidare genomfördes två kliniska studier på fyra vårdcentraler i Stockholm. I den ena studien behandlades 396 patienter med ångest, depression, insomni, anpassningsstörning eller utmattningssyndrom med kognitiv beteendeterapi (KBT) som stegvis vård. Alla patienter fick som första steg guidad självhjälp utifrån en diagnosspecifik självhjälpsbok och två samtal med KBT-utbildad psykolog. Efter steg ett, som pågick under 9 veckor utan kontrollgrupp, nådde 40 procent av patienterna remission. I steg två slumpades patienterna till 11 veckors fortsatt självhjälp eller individuell KBT. Efter individuell KBT nådde 39 procent av patienterna remission, jämfört med 19 procent av dem som fått fortsatt självhjälp. Modellen med stegvis vård krävde färre än 6 sessioner per patient, och 63 procent av alla patienter tillfrisknade efter behandling. Det motsvarar effekten av KBT i tidigare forskning men antalet sessioner reducerades med hälften.

I den andra kliniska studien randomiserades 211 patienter med psykisk ohälsa och sjukskrivning till KBT, ett program för arbetsåtergång eller en kombinationen av dessa. En majoritet av patienterna diagnostiserades med utmattningssyndrom (59 procent). 80 procent av patienterna hade ingen sjukskrivning efter ett år, men det var ingen skillnad i totalt antal sjukskrivningsdagar mellan behandlingsgrupperna. 67 procent av patienterna uppfyllde inte längre kriterier för sin primära diagnos efter behandling. KBT minskade patienternas symtom något mer än programmet för arbetsåtergång.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att psykisk ohälsa effektivt kan behandlas med KBT i primärvården och att stegvis vård är en resurseffektiv modell. Psykologisk behandling har också en liten positiv effekt på sjukskrivning. Utmattningssyndrom dominerar symtombilden hos sjukskrivna patienter. I våra studier hade KBT en god effekt på minskade symtom, men vi hittade ingen behandling som visade starkare effekt i form av minskad sjukskrivning.

Författaren har deltagit i Nationella forskarskolan i allmänmedicin