Egenreferat. Tydliga skillnader avseende val av behandling och överlevnad mellan patienter med hög respektive låg socioekonomisk position har tidigare visats inom kardiovaskulära sjukdomstillstånd och vissa cancersjukdomar [1]. Associationen mellan socioekonomisk position och abdominellt aortaaneurysm (AAA) har inte tidigare studerats i större populationsbaserade material på individnivå.

Det övergripande syftet med denna studie [2] var att undersöka sambandet mellan socioekonomisk position och risk för rupturerat abdominellt aortaaneurysm (rAAA) som första diagnos av aneurysmet. Det sekundära syftet var att granska om socioekonomisk position påverkar överlevnad vid behandling av rAAA.

Detta är en nationell studie på alla individer med diagnosen intakt eller rupturerat abdominellt aortaaneurysm under 2001–2015 (n = 41 222). Ålder, kön, AAA-diagnoser, operationer och komorbiditet extraherades från slutenvårds- respektive öppenvårdsregistret. Uppgifter om socioekonomisk position (disponibel hushållsinkomst samt utbildningsnivå) från Statistiska centralbyrån matchades på individnivå och analyserades i kvintiler (Q1–Q5) respektive antal utbildningsår (<10 år, 10–12 år samt >12 år). Oddskvoten (OR) för risken att diagnostiseras med rupturerat snarare än intakt AAA, liksom mortalitet, beräknades med en logistisk regressionsmodell justerat för ålder, kön och komorbiditet för de olika grupperna.

Knappt en femtedel av individerna hade rAAA (19,3 procent, n = 7 968). Fler individer med låg än med hög socioekonomisk position presenterade sig med ruptur (låg inkomst Q1: OR 2,16, 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,98–2,36, P < 0,001; låg utbildningsnivå: OR 1,33, 95KI 1,21–1,46, P < 0,001). Vidare fanns en association mellan låg disponibel hushållsinkomst och högre postoperativ 90-dagarsmortalitet (OR 1,42, 95KI 1,07–1,89, P = 0,014).

Det finns en tydlig association mellan låg socioekonomisk position och rAAA, liksom sämre överlevnad efter behandling, även efter justering för förväxlingsfaktorer. Man kan med registerdata inte säkert avgöra varför låg socioekonomisk position är en så stark riskfaktor, men sannolikt speglar den till exempel deltagande i AAA-screeningprogram, rökning, följsamhet till erbjudna kontroller inom hälso- och sjukvården och deltagande i sekundärpreventiva åtgärder. Socioekonomisk position bör uppmärksammas som en relevant och mätbar riskfaktor vid bedömning och behandling av patienter med abdominellt aortaaneurysm. Vi behöver stödja utveckling av mer riktade preventiva insatser, där till exempel dialogen med populationer med hög risk bör förbättras och intensifieras.