Egenreferat. Njurtransplantation har positiva hälsoeffekter i förhållande till dialysbehandling, men det saknas studier om effekten på arbetsmarknadsutfall. Detta beror dels på begränsad tillgång till data, dels på svårigheten att direkt jämföra behandlingsutfall mellan transplantation och dialys, då samma faktorer som är positivt kopplade till chansen att genomgå transplantation också är kopplade till positiva arbetsmarknadsutfall. Syftet med studien var därför att undersöka behandlingseffekten av njurtransplantation i jämförelse med dialysbehandling, samtidigt som vi kontrollerade för selektionen till behandling.

Detta är en registerstudie där alla som enligt Svenskt njurregister startade aktiv uremivård (dialys eller njurtransplantation) i Sverige 1995–2012 och som vid uremivårdens start var 20–60 år ingår. Till detta länkades årlig information från SCB:s LISA-register över demografiska och socioekonomiska faktorer samt arbetsmarknadsutfall. Det senare inkluderar bland annat sysselsättning, arbetsmarknadsdeltagande, arbetsinkomst samt sjuk- och aktivitetsersättning. För att kontrollera för faktorer som påverkar både behandlingsval och arbetsmarknadsutfall användes en metod där varje observation viktas med inversen av sannolikheten att ingå i observerad behandlingsgrupp (propensity score). Syftet med metoden är att distributionen av förklarande faktorer ska vara lika över behandlingsgrupperna. Genomförda test stödjer att detta har uppnåtts i studien även om okända, icke-observerbara faktorer inte kan uteslutas som orsak till systematiska avvikelser.

Resultaten visar på en starkt positiv behandlingseffekt. Sannolikheten att vara anställd ett år efter behandlingsstart är 21 procentenheter högre för transplanterade jämfört med för dem som har fått dialys, och skillnaden ökar till 38 procentenheter efter fem år. Effekten på arbetsmarknadsdeltagande är något större, medan sannolikheten att ha sjuk- och aktivitetsersättning är 12 procentenheter lägre efter transplantation. Effekten på arbetsinkomst är främst en indirekt effekt av den högre sannolikheten för anställning.

Studien visar att njurtransplantation i jämförelse med dialys medför stora vinster för patienten och samhället i form av ökad produktivitet. Denna positiva effekt ökar över tid på grund av försämrade utfall av dialys. En expansion av transplantation till patienter som i dag kvarstår på dialys kan förväntas uppnå samma positiva utfall.