Egenreferat. Idiopatisk lungfibros innebär en kronisk ärrbildning i lungvävnaden. Orsaken är okänd. Sjukdomen leder till nedsatt lungfunktion i förtid och har en hög mortalitet med en medelöverlevnad på cirka 5–7 år efter diagnos. Pirfenidon och nintedanib är två godkända läkemedel som bägge minskar förlusten av lungfunktion i ungefär samma grad. Nationella lungfibrosregister finns i Sverige sedan 2014 och i Finland sedan 2011 och inkluderar patienter från flera sjukhus. I syfte att jämföra skillnader i patientkarakteristika och läkemedelsbehandling gjorde vi en studie av patienter som inkluderats i de bägge registren under 3 år (2014–2016).

Totalt 160 svenska och 152 finländska patienter med idiopatisk lungfibros studerades. De finländska patienterna var i genomsnitt äldre (74,6 vs 72,5 år, P = 0,017) och var i högre grad icke-rökare än de svenska (41,7 vs 26,9 procent, P = 0,007). De finländska patienterna hade bättre lungfunktion, både mätt som forcerad vitalkapacitet och som diffusionskapacitet av kolmonoxid. Under en treårsuppföljning blev 111 (69,4 procent) svenska och 45 (29,6 procent) finländska patienter behandlade med läkemedel (P < 0,001). Det faktum att patienterna var bosatta i Sverige var den huvudsakliga faktorn (oddskvot [OR] 5,48; 95 procents konfidensintervall [95KI] 2,65–11,33; P < 0,0001) som avgjorde behandlingsstart. Patienter med bättre lungfunktion (högre forcerad vitalkapacitet) fick läkemedelsbehandling i mindre grad (OR 0,96; 95KI 0,93–1,00; P < 0,024). Vi fann ingen skillnad mellan universitetssjukhus och övriga sjukhus.

Studien visar påtagliga skillnader i förskrivandet av läkemedel mellan Sverige och Finland: svenska patienter erhåller i mycket högre grad behandling än finländska patienter. Eftersom behandlingen är kostsam kan en möjlig orsak vara skillnaden i läkemedelsersättningssystemen, då man i Finland ansöker om ersättning för varje enskild patient och behandlingstiden för ansökan kan ta upp till 8 veckor. Sverige har dessutom ingen restriktion vad gäller lungfunktion, medan det i Finland krävs forcerad vitalkapacitet mellan 50 och 90 procent för att vara ersättningsberättigad. Studien visar också att behandling, både i Sverige och Finland, sätts in först när patienten redan förlorat lungfunktion och inte direkt vid diagnosskedet.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Ida Pesonen har erhållit ersättning av Boehringer Ingelheim för presentation av patientfall.