Egenreferat. De senaste två decennierna har stora framsteg gjorts i vården av patienter med koloncancer. Utveckling inom bland annat kirurgi, onkologi, patologi och radiologi har lett till bättre utfall gällande överlevnad och recidiv. Då recidivrisken sjunker minskar den absoluta nyttan med adjuvanta cytostatika, och många patienter riskerar överbehandling om inte denna förbättring beaktas. I dagens vårdprogram saknas aktuella siffror för recidivsrisken efter kirurgi, varför denna studie genomfördes.

Från Svenska kolorektalcancerregistret identifierades 14 325 patienter som hade överlevt 30 dagar efter radikal operation för icke-metastaserad koloncancer mellan 2007 och 2012. Totalt opererades 16 273 patienter under denna period i Sverige för icke-metastaserad koloncancer. Femårsrisken för recidiv skattades baserad på kliniskt stadie samt antalet riskfaktorer för recidiv: lokalt avancerad tumör, hög grad av lymfkörtelspridning, låg differentieringsgrad, kärl- och perineural invasion, akut operation samt otillräckligt antal undersökta lymfkörtlar.

I stadium I var recidivrisken 5 procent, i stadium II (djupväxande) 12 procent och i stadium III (lymfkörtelspridd) 33 procent. I stadium II hade 77 procent 0–1 riskfaktor och 10 procents recidivrisk; återstående patienter i stadium II hade över 20 procents risk. Även i stadium III fanns patienter med lägre risk: 40 procent hade 22 procents recidivrisk (T3N1 med 0–1 riskfaktor).

Risken för recidiv har minskat jämfört med historiska material. De kliniska variablerna som redan används för att bedöma risken är fortsatt användbara och kan identifiera stora patientgrupper där adjuvanta cytostatika sannolikt ej har en roll (stadium II med låg risk) eller där intensiv behandling bör avstås (stadium III med låg risk).