Självmordsincidensen minskar i de allra flesta OECD-länder i världen, inklusive Sverige. Ett undantag är USA, där incidensen av självmord har ökat med 25,4 procent från 1999 till 2016. Omkring 45 000 personer tar varje år sitt liv i USA, motsvarande en incidens (2016) på 15,6/100 000 bland personer 10 år och äldre.

I en ny studie har den oroväckande suicidutvecklingen i USA studerats närmare [1]. Studien från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visar att det har skett en ökning av självmordsincidensen från 1999 till 2016 i alla delstater. Den grupp som har störst ökning i suicid är vita, icke-latinamerikaner på landsbygden. I samma grupp ses också generellt stigande dödstal. Bidragande till det är försämrade socioekonomiska förhållanden, ökat missbruk inklusive opioidmissbruk, ohälsosamma levnadsvanor och försämrad psykisk hälsa till följd av mörka framtidsutsikter när arbetsplatser försvunnit från hemorten [2]. Detta är också faktorer som tros ha bidragit till ökningen av självmord.

Två tredjedelar av dem med mental ohälsa som begick självmord hade fått någon typ av behandling när de tog sitt liv. Författarna av CDC-studien föreslår att sjukvården för att stärka förebyggande av självmord bör arbeta mer aktivt med att integrera beteendemedicin och psykologiskt och socialt stöd i behandlingen av patienter med mental ohälsa.

Av de självmord som ingick i studien genomfördes 48,5 procent med skjutvapen. Restriktionerna för innehav av skjutvapen i USA är få, men i delstaterna Connecticut och Indiana har det införts lagar som möjliggör att ett vapen kan beslagtas när en person är i mental kris. Nya data talar nu för att denna möjlighet kan minska självmordsincidensen [2].

Studien kan förhoppningsvis bidra till att självmordspreventivt arbete i USA och annorstädes prioriteras.