Egenreferat. Nyttan av primärprevention av kardiovaskulär sjukdom är omtvistad, och storskaliga projekt har varit svåra att utvärdera. Västerbottens hälsoundersökning (VHU) startade i början av 1990-talet som ett samhälls- och primärvårdsbaserat program och omfattade efter några år hela länet. Samtidigt pågick WHO:s MONICA-undersökning i norra Sverige med återkommande befolkningsundersökningar för att monitorera riskfaktorer i både Norr- och Västerbotten. En aktuell analys visade snabbare minskning av dödlighet i Västerbotten än i övriga landet, men jämförelser med grannlänen saknas [1]. Vi har inom MONICA jämfört tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i de två länen baserat på MONICA:s fem befolkningsundersökningar 1994 till 2014 i åldrarna 40–75 år [2].

Systoliskt blodtryck minskade i båda länen, men snabbare i Västerbotten (P = 0,043 för skillnad i trend), och det diastoliska trycket sjönk i Västerbotten, men ökade i Norrbotten (P < 0,001). Kolesterol sjönk likartat och BMI ökade på samma sätt i bägge länen. Fasteglukos sjönk i Västerbotten men ökade i Norrbotten (P = 0,003). Andelen rökare minskade snabbare i Västerbotten än i Norrbotten (P = 0,01). Vi fann inga skillnader i tidstrender för midje- eller höftmått, känd diabetes, akademisk utbildning, fysisk inaktivitet eller kardiovaskulär 10-årsdödlighet baserat på svenska SCORE 2015.  

Den snabbare sänkningen av systoliskt blodtryck och av antalet rökare i Västerbotten har störst möjlighet att påverka insjuknande i stroke och koronarsjukdom. Trots det skiljer sig inte den kalkylerade risken enligt SCORE mellan länen, vilket kan bero på att sänkningen i kolesterol var likartad i Norrbotten och Västerbotten. Eftersom Västerbottens primärvård har haft ett projekt, fristående från VHU, för att förbättra hypertonivården så kan sannolikt delar av blodtryckssänkningen tillskrivas detta.

Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Fortsatta jämförelser baserade på offentlig statistik samt på MONICA:s hjärtinfarkt- och strokeregister kommer att ge ytterligare svar på frågan hur VHU har påverkat hjärt–kärlhälsan i Västerbotten.