Hypotyreos med högt TSH och lågt fT4 påverkar hjärnans funktioner. Hur livskvalitet, humör och kognitiva funktioner påverkas av tyreoideafunktion med TSH inom eller i närheten av normalintervallet är mindre klart. I avsaknad av konsensus behandlas ofta patienter med levotyroxin (L-T4) i syfte att dämpa kognitiva symtom. Dosen ökas inte sällan i syfte att dämpa kvarstående symtom.

Med hypotesen att ändrad TSH-nivå påverkar kognitiva symtom rekryterades i övrigt friska patienter med hypotyreos och pågående L-T4-behandling. Efter genomgång av hälsostatus och test inriktade på minne, exekutiv funktion, livskvalitet och humör randomiserades de till att dubbelblint erhålla justerad L-T4-dos under 6 månader för att uppnå tre olika TSH-nivåer: nedre normalintervall 0,34–2,50 mU/l, övre normalintervall 2,51–5,60 samt lätt förhöjt 5,60–12,0. (normalintervall för aktuell mätmetod 0,34–5,60). Totalt inkluderades 173 patienter. 125 kvinnor och 13 män fullföljde studien.

44 stycken (33 procent) nådde under studien inte planerat TSH-intervall, varför både »intention to treat« och resultat utifrån faktiskt uppnådda TSH-värden analyserades. Små skillnader i resultat sågs i kognitiva test, men efter multivariatanalys kvarstod inga skillnader mellan de tre TSH-armarna.

Vid studiens slut fick deltagarna ange om de uppfattat dosen som L-T4 ökad, minskad eller oförändrad jämfört med vid start samt vilken av de två doserna de föredrog. De kunde inte med säkerhet fastslå dosändringarna. Dock föredrogs den dos som uppfattats som den högre. Begränsningar är studiens storlek, där små skillnader kan missas, och att populationen hade hypotyreos av olika genes.

Fynden ger dock anledning att diskutera rimliga förväntningar hos behandlande läkare och hos patienter med hypotyreos som efterfrågar högre dos vid kognitiva symtom. Studien ger inte stöd för uppfattningen att TSH i nedre normalintervallet förbättrar livskvalitet, humör eller kognitiva funktioner.