Egenreferat. Med mångbesökare avses en grupp patienter som använder en hög andel av sjukvårdens resurser. Ungefär 3–5 procent av befolkningen använder 15–25 procent av vårdens resurser. Patientgruppen är heterogen och söker vård för såväl fysiska som psykiska symtom. Generellt påverkas sökmönster vid sjukdom av hur patienten definierar och reagerar på kroppsliga symtom, tolkar och attribuerar känslor, agerar och använder olika vårdformer. De psykologiska faktorer som associeras med mångbesökare är låg självkänsla, låg förmåga till självreglering, hög grad av upplevd stress och negativa affekter, vilket kan förstärka symtom som ångest, depression, smärta och stress.

Syftet med förevarande studie var att undersöka om kognitiv beteendeterapi (KBT) i gruppformat påverkade ångest, depression, smärta, stress, hantering av vardagssituationer samt hälsorelaterad livskvalitet hos denna grupp patienter. Urvalskriteriet för mångbesökare var fem eller fler läkarbesök i primärvården under ett år. KBT erbjöds 331 mångbesökare mellan 18 och 64 år, varav 89 accepterade erbjudandet och 54 genomförde behandlingen. Genomsnittsåldern var 49,9 år och 79,6 procent var kvinnor. Patienterna randomiserades i tre grupper: en grupp fick behandling utan att vänta, en grupp väntade 3 månader och en väntade i 6 månader på behandling. Varje KBT-tillfälle, totalt 12 stycken, varade i 2 timmar. De formulär som användes för att utvärdera behandlingen var Beck’s anxiety inventory, Beck’s depression inventory, Hospital anxiety and depression scale, Everyday life stress, Coping strategies questionnaire, Multidimensional pain inventory och Short form-36 (SF-36).

Ångest- och depressionssymtom minskade efter KBT. Väntetiden i sig hade ingen påverkan på symtomen, och således tolkas resultatet som en direkt effekt av behandlingen. Upplevelsen av kontroll ökade och användandet av maladaptiva bemästringsstrategier minskade. Däremot påverkades inte den generiska hälsorelaterade livskvaliteten mätt med SF-36 och var fortsatt signifikant lägre än i svensk normpopulation. Således kan KBT ha gynnsam effekt avseende ångest och depression hos mångbesökare i primärvården.