Egenreferat. Akromegali är en ovanlig sjukdom med 3–7 nya fall per miljon invånare och år. Orsaken är patologiskt höga nivåer av tillväxthormon från ett hypofysadenom. Diagnosen är ofta kraftigt försenad (median 6 år från symtomdebut), vilket bidrar till att många patienter vid diagnos har påtagliga och irreversibla sjukdomsmanifestationer. Patienter med akromegali har ökad risk för hypertoni, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar samt en dubblerad mortalitet jämfört med normalbefolkningen. Sömnapné är vanligt vid akromegali, även efter normaliserad tillväxthormonproduktion, och är i sig en riskfaktor för hypertoni, hjärtsvikt, stroke och tidig död. Tidigare studier har visat hög förekomst av sömnapné vid akromegali, men med stor variation mellan olika studier (11–87 procent).

Med hjälp av Svenska hypofysregistret identifierades i denna studie 259 patienter med akromegali diagnostiserad 1991–2014. I samband med besök på endokrinmottagningar i hela Sverige inhämtades uppgifter om tidigare sömnapné, dagtrötthet (Epworth sleepiness scale), kardiovaskulär sjuklighet samt antropometriska data (BMI, pekfingeromfång och midjemått). Datum för diagnos och behandlingar för akromegali hämtades från registret. Vid misstanke om tidigare odiagnostiserad sömnapné skrevs remiss för sömnregistrering enligt klinisk rutin, och alla nygjorda sömnregistreringar bedömdes av en sömnapnéspecialist i studiegruppen.

Vi fann att 29 procent av akromegalipatienterna hade känd sömnapné, diagnostiserad före studien. En strukturerad klinisk bedömning av akromegalipatienterna utan känd sömnapné följt av sömnundersökning hos patienter med hög klinisk misstanke påvisade sömnapné hos ytterligare 8 procent av patienterna. Totalt hade alltså 37 procent sömnapné. Högre BMI och plasmanivåer av insulinlik tillväxtfaktor 1 (IGF-1) identifierades som signifikanta riskfaktorer för sömnapné vid akromegali. Bland patienterna som fått diagnosen sömnapné före denna studies start hade 58 procent fått sin sömnapnédiagnos före akromegalidiagnosen (i genomsnitt 4 år tidigare).

Sammanfattningsvis är sömnapné vanligt hos patienter med akromegali med en prevalens på enligt denna studie minst 37 procent. Vi rekommenderar hög uppmärksamhet på sömnapné hos patienter med akromegali, särskilt vid högt BMI och IGF-1. Det är också viktigt att vara uppmärksam på eventuella akromegalisymtom hos patienter med sömnapné då detta skulle kunna bidra till tidigare diagnos av akromegali.