Egenreferat. Koloskopi används för diagnostik av olika sjukdomar i kolon, rektum och distala ileum, som terapeutisk metod samt som screeningmetod för kolorektalcancer. Antalet undersökningar i Sverige har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Koloskopi är en relativt säker metod, men allvarliga komplikationer förekommer. Dessa är tarmperforation, större blödning, mjältruptur och plötslig död.

Vi har i en registerbaserad retrospektiv kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013 (593 308 koloskopier) undersökt blödnings- och perforationsfrekvenser samt relativa risker för dessa komplikationer i de 21 svenska landstingen.

För hela kohorten är den relativa perforationsfrekvensen 0,11 procent och blödningsrisken 0,17 procent. Både för blödningar och för perforationer varierar den relativa frekvensen mellan landstingen från 0,02 procent till 0,27 procent. Den relativa risken för perforation varierar från 0,17 till 2,42 procent och för blödning 0,12 till 1,53. Det finns en signifikant samvariation mellan relativ blödningsfrekvens och relativ perforationsfrekvens i landstingen, r = 0,792 (P < 0,001). Denna samvariation kvarstår (r = 0,814; P < 0,001) även efter att koloskopier där polypektomi utförts exkluderats. Polypektomi innebär en ökad risk för både blödning och perforation.

Vår studie visar på stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Risken kvarstår även då hänsyn tagits till patientens kön respektive ålder, huruvida polypektomi utförts eller inte och komorbiditet. Vi diskuterar i artikeln möjliga förklaringar till de uttalade skillnaderna. Att det finns en stark korrelation mellan blödnings- och perforationsfrekvens antyder att variationen mellan landstingen speglar skillnader i utförande snarare än skillnader i andelen komplexa och terapeutiska koloskopier. Skillnaderna mellan landstingen utgör en god utgångspunkt för framtida forskning om faktorer av betydelse för kvalitet vid koloskopi.