Egenreferat. Den åldrande befolkningen innebär ökande krav på god vård i livets slutskede. Studier visar att framför allt patienter med cancer som vårdas inom specialiserad palliativ vård har förbättrad symtomkontroll och livskvalitet. Detta har bidragit till en utbyggnad av denna vårdform i form av vårdplatser och vård i hemmet. Det råder brist på populationsbaserade studier av huruvida detta leder till god vård för alla patienter oavsett dödsplats.

Utifrån rekommendationer av European Association for Palliative Care (EAPC) avseende den specialiserade palliativa vårdens kapacitet grupperade vi, efter en kartläggning 2015, Södra sjukvårdsregionen i två områden: fullt utbyggd (Skåne) och partiellt utbyggd (Blekinge, Halland och Kronoberg). Data från Svenska palliativregistret på cirka 12 000 dödsfall 2015 analyserades avseende fem indikatorer: om smärta respektive munhälsa bedömts sista veckan i livet, om brytpunktssamtal genomförts, om någon var närvarande i dödsögonblicket samt om dropp/sondtillförsel av vätska eller näring inte gavs sista dygnet. Dödsfallen fördelades på specialiserad palliativ vård (20 procent), sjukhus (33 procent) och kommunal omsorg (47 procent).

Studien visade, inte oväntat, att den lilla andel patienter som hade tillgång till den fullt utbyggda specialiserade palliativa vården hade en överlägsen vårdkvalitet jämfört med andra vårdformer. Däremot var den samlade vårdkvaliteten sista veckan i livet inte konsekvent bättre i området med fullt utbyggd kapacitet. Endast två indikatorer (dropp/sondtillförsel gavs inte sista dygnet och brytpunktssamtal) var bättre i det fullt utbyggda området. Närvaro i dödsögonblicket var högre i det partiellt utbyggda området, och för resterande två indikatorer fanns ingen skillnad. För de patienter som dog inom kommunal omsorg eller på sjukhus var vårdkvaliteten signifikant bättre i det partiellt utbyggda området för fyra respektive tre av indikatorerna och för de övriga (närvaro i dödsögonblicket samt dropp/sondtillförsel) var båda områdena lika bra.

Sammanfattningsvis ser vi ingen samlad bättre vårdkvalitet i det fullt utbyggda området. Vår konklusion är att den specialiserade palliativa vårdens kapacitet i sig inte är tillräcklig för att förbättra vårdkvaliteten sista veckan i livet inom andra vårdformer. För en god vård i livets slutskede oavsett vårdform behöver den specialiserade palliativa vården fokusera på samverkan med andra vårdgivare genom konsultativa insatser, god tillgänglighet och utbildningsinsatser.