Egenreferat. För patienter med artros som väntar på protesoperation kan sannolikt icke-kirurgisk behandling (handledd träning, utbildning samt vid behov viktkontroll) skjuta upp eller undvika planerad operation [1]. Vi har i en ny studie visat att behandlingen också kan levereras effektivt digitalt samt identifierat andelen som ändrar sig gällande önskan om operation och vilka faktorer som är kopplade till en eventuell förändring [2].

Registerdata från 458 individer med knä- eller höftartros som gått Joint Academys digitala artrosprogram i sex veckor, innefattande utbildning om sjukdomen, neuromuskulär träning samt regelbunden återkoppling av fysioterapeut, analyserades. Studien undersökte självrapporterade data i form av skattade gångsvårigheter, om patientens artrosbesvär är så pass allvarliga att de vill genomgå operation, skattad livskvalitet, ledsmärta och fysisk funktion. Samband mellan åsiktsförändring och behandlingsutfall identifierades.

Vid programmets början rapporterade 104 individer att de hade så pass allvarliga symtom att de önskade bli opererade. Efter sex veckor med det digitala behandlingsprogrammet ville 31 procent av dessa (32 individer) inte längre genomgå operation. Det som medverkat till beslutet var lägre smärtnivå, bättre gångförmåga och ökad livskvalitet. 

Omvänt var det 6 procent (21 individer) som efter sex veckor blev intresserade av att opereras. Dessa angav gångsvårigheter, högre smärtnivå samt en lägre förbättring av symtom som förklaring.

Resultaten stärker evidensen kring vikten av att patienter med knä- eller höftartros först erbjuds den enligt riktlinjer strukturerade grundläggande icke-kirurgiska behandlingen samt att denna dokumenteras innan ledprotesoperation övervägs. På så vis torde urvalet till protesoperation bland dem som i dag till synes uppfyller indikationen för operation kunna göras bättre.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Leif Dahlberg är medgrundare till Joint Academy. Håkan Nero är vetenskaplig konsult till Joint Academy.